Om Ventelisten

Om Ventelisten

En av Oslokret­sens (Oslo krets av NKHF) vik­tigs­te opp­ga­ver er å sør­ge for kor­rekt og enhet­lig prak­sis for til­de­ling av koloni­hage­hyt­te m/parsell. Til­de­ling skal skje etter kjen­te, objek­ti­ve og for­ut­sig­ba­re kri­te­ri­er. For­di etter­spør­se­len etter koloni­hage­hyt­ter er mye stør­re enn til­gjen­ge­lig­he­ten, må man set­te seg på vente­lis­te som admi­ni­stre­res av Oslokretsen.

Det bæren­de til­de­lings­kri­te­ri­et er ansi­en­ni­tet. Hver enkelt koloni­hage har anled­ning til å gjø­re egne prio­ri­te­rin­ger, for eksem­pel ved at noen hyt­ter prio­ri­te­res til barne­fa­mi­li­er (fami­li­er med barn under 13 år). Også innen­for dis­se prio­ri­ter­te grup­pe­ne er det ansi­en­ni­tet som gjelder.

For å set­te deg på vente­lis­ten må du regist­re­re deg som søker.
Det­te gjør du ved å klik­ke på kna­ppen SETT DEG VENTELISTEN på den­ne siden og fyll ut inn­mel­dings­skje­ma­et som fremkommer.

Hvem kan stå på ventelisten?

For å set­te seg på vente­lis­ten må man være fylt 18 år og bo på folke­re­gist­rert bosteds­adres­se i Oslo. Mens man står på vente­lis­ten kan man bo uten­for Oslo. Når man mel­der inter­es­se for kjøp og even­tu­elt etter kjøp av hytte/parsell, man ha ved­va­ren­de folke­re­gis­tert bosteds­adres­se i Oslo.

Vente­liste­plas­sen er per­son­lig og kan kun arves/overdras til ekte­fel­le, regis­tert part­ner eller sam­bo­er man har hatt fel­les bosteds­adres­se med i mer enn 2 (to) år.

Hva koster det å stå på ventelisten?

Den årli­ge vente­liste­av­gif­ten er kr 300,-.
Man står da på vente­lis­ten i alle ni koloni­ha­ge­ne i Oslo.

Søkerens ansvar

  • Søke­ren er selv ansvar­lig for at kon­takt­in­for­ma­sjon på MIN SIDE / MIN PROFIL til enhver tid er opp­da­tert og korrekt.
  • Søke­ren har ansvar for å beta­le vente­liste­av­gif­ten innen for­fall.
    Hvis vente­liste­av­gif­ten ikke beta­les etter pur­ring, vil han/hun bli strø­ket fra ventelisten.
  • Søke­ren har selv ansvar for å: 
    • Set­te opp hvil­ke koloni­ha­ger han/hun vil ha vars­lin­ger fra.
    • Fin­ne ledi­ge hytter/parseller på Hytte­torg på MIN SIDE .