Om Ventelisten

Om Ventelisten

En av Oslokret­sens (Oslo krets av NKHF) vik­tigs­te opp­ga­ver er å sør­ge for kor­rekt og enhet­lig prak­sis for til­de­ling av koloni­hage­hyt­te m/parsell. Til­de­ling skal skje etter kjen­te, objek­ti­ve og for­ut­sig­ba­re kri­te­ri­er. For­di etter­spør­se­len etter koloni­hage­hyt­ter er mye stør­re enn til­gjen­ge­lig­he­ten, må man set­te seg på vente­lis­te som admi­ni­stre­res av Oslokretsen.

Det bæren­de til­de­lings­kri­te­ri­et er ansi­en­ni­tet. Hver enkelt koloni­hage har anled­ning til å gjø­re egne prio­ri­te­rin­ger, for eksem­pel ved at noen hyt­ter prio­ri­te­res til barne­fa­mi­li­er (fami­li­er med barn under 13 år). Også innen­for dis­se prio­ri­ter­te grup­pe­ne er det ansi­en­ni­tet som gjel­der.
For å set­te deg på vente­lis­ten må du regist­re­re deg. Det gjør du ved å gå til MIN SIDE, vel­ge SETT DEG VENTELISTEN og føl­ge regist­re­rings­vei­vi­se­ren som kom­mer opp.

Nytt ventelistesystem

Fra medio april 2017 tar vi i bruk et nytt vente­liste­sys­tem hvor de vik­tigs­te end­rin­ge­ne er:

 • Kom­mu­ni­ka­sjon med søke­re vil i hoved­sak vil skje via e‑post, SMS og våre nett­si­der. Ved regist­re­ring må søke­re der­for regist­re­re e‑postadresse og mobil­te­le­fon­num­mer mm.
 • Vi går bort fra papir- og brev­ut­sen­del­se av fak­tu­ra, som nå vil bli kun sendt ut via e‑post.
 • Nye søke­re beta­ler førs­te vente­liste­av­gift med beta­lings- / kreditt­kort ved regist­re­ring, mens den løpen­de årli­ge beta­ling av vente­liste­av­gif­ten gjø­res over fak­tu­ra pr e‑post.
 • Søke­re må opp­gi sitt fød­sels­num­mer (11 sif­fer), som blir brukt til direk­te opp­slag av bosteds­adres­se i Oslo mot Det sen­tra­le folke­re­gis­te­ret — DSF (almin­ne­lig kalt Folke­re­gis­te­ret).
  Fødselsnum­me­ret bru­kes ikke til and­re for­mål, og er ikke til­gjen­ge­lig for de som admi­ni­stre­rer vårt sys­tem (se event. vår per­son­ver­n­er­klæ­ring).

Omlegging ved tildeling av hytte/parsell

 • Fra og med 2017 vil alle søke­re stå på vente­lis­te i alle Oslos ni koloni­ha­ger. Søke­re som stod på vente­lis­te før omleg­gin­gen behol­der ansi­en­ni­tet i koloni­ha­ge­ne hvor de sto på vente­lis­te og de får i til­legg ansi­en­ni­tet (medio april 2017) i de and­re kolonihagene.
 • Før 2017 var vente­liste­av­gif­ten avhen­gig av hvor man­ge koloni­ha­ger man sto på. Nå er det kun én fast vente­liste­av­gift (se under) for alle ni koloni­ha­ge­ne i Oslo.
 • Hytter/parseller omset­tes nå via Hytte­torg — en salgs­por­tal på MIN SIDE. Her blir alle ledi­ge hytter/parseller annon­sert. Søke­re får e‑postvarslinger om ledi­ge hyt­ter. Søke­re kan på MIN SIDE set­te opp hvil­ke koloni­ha­ger man vil ha e‑postvarslinger fra.
 • Søker vil ikke len­ger bli opp­ringt eller invi­tert til vis­nin­ger. Søker må selv ta ansvar for å fin­ne infor­ma­sjon om ledi­ge hyt­ter, gå på vis­ning og leg­ge inn kjøps­be­kref­tel­se / inter­es­se for kjøp etter visning.

Hvem kan stå på ventelisten?

For å set­te seg på vente­lis­ten må man være fylt 18 år og bo på folke­re­gist­rert bosteds­adres­se i Oslo. Mens man står på vente­lis­ten kan man bo uten­for Oslo. Når man mel­der inter­es­se for kjøp og even­tu­elt etter kjøp av hytte/parsell, man ha ved­va­ren­de folke­re­gis­tert bosteds­adres­se i Oslo.

Vente­liste­plas­sen er per­son­lig og kan kun arves/overdras til ekte­fel­le, regis­tert part­ner eller sam­bo­er man har hatt fel­les bosteds­adres­se med i mer enn 2 (to) år.

Hva koster det å stå på ventelisten?

Den årli­ge vente­liste­av­gif­ten er kr 300,-.
Man står da på vente­lis­ten i alle ni koloni­ha­ge­ne i Oslo.

Søkerens ansvar

 • Søke­ren er selv ansvar­lig for at kon­takt­in­for­ma­sjon på MIN SIDE til enhver tid er opp­da­tert og korrekt.
 • Søke­ren har ansvar for å beta­le vente­liste­av­gif­ten innen for­fall.
  Hvis vente­liste­av­gif­ten ikke beta­les etter pur­ring, vil han/hun bli strø­ket fra vente­lis­ten. Det­te gjel­der også der­som søke­ren ikke har mot­tatt fak­tu­ra pga. av feil i regist­rert e‑post- og/eller kontaktadresse.
 • Søke­ren har selv ansvar for å: 
  • Set­te opp hvil­ke koloni­ha­ger han/hun vil ha vars­lin­ger fra.
  • Fin­ne ledi­ge hytter/parseller på Hyttetorg.
  • Gå på visning
  • Mel­de kjøpsinteresse