Kolonihagene i Oslo

Kolonihagene i Oslo

Koloni­ha­ge­ne i Nor­ge opp­sto i Oslo på begyn­nel­sen av 1900-tal­let. Hage­ne had­de stor betyd­ning for barne­rike små­kårs­folk, som fikk en liten hage­lapp (også kalt par­sell) midt i byen med til­gang til jord man kun­ne dyr­ke grønn­sa­ker og frukt. I begyn­nel­sen var det bare til­latt å set­te opp en red­skaps­bod eller et lite lyst­hus, men etter­hvert ble det til­latt å byg­ge små overnattingshytter.

I dag er det ni for­skjel­li­ge koloni­ha­ger i Oslo. De tre elds­te hage­ne lig­ger nede i byen, Hjem­mets Koloni­ha­ger på Sagene/Bjølsen, Rode­løk­kens Koloni­ha­ger på Carl Ber­ner og Etter­stad koloni­ha­ger på Våler­en­ga.
På Sol­vang høyt over byen lig­ger Sol­vang­av­de­lin­ge­ne fra 1 til 5, og litt neden­for, på den and­re siden av Ring­vei­en, lig­ger Sogn Hagekoloni.

Etterstad kolonihager

16. juni 2008 ble Etter­stad koloni­ha­ger 100 år. Koloni­ha­gen lig­ger som en grønn oase midt på Våler­en­ga i Oslo, i Etter­stad­gata 18 C. Hagen har 88 par­sel­ler med 88 fami­li­er av uli­ke sam­men­set­nin­ger. Her er det plass til både gam­mel og ung, liten som stor. For bar­na er det godt å bo i koloni­hage om som­mer­en. Det gir stør­re beve­gel­ses­fri­het enn man kan­skje ellers har som barn midt i Oslo, sam­ti­dig som man også får en annen til­nær­ming til det å dyr­ke pryd- og nyttevekster.

Hjemmets Kolonihager

Hjem­mets Koloni­ha­ger lig­ger på Bjøl­sen, mel­lom Volds­løk­ka idretts­park og Bjøl­sen­par­ken. Det var direk­tør Ole Sundø i uke­bla­det «Hjem­met», som tok ini­tia­ti­vet til opp­ret­tel­sen av hagen i 1912. Der­av nav­net Hjem­mets Koloni­ha­ger.
Koloni­ha­gen består idag av 109 par­sel­ler med hyt­ter, et stort for­sam­lings­hus «Huset», som kan leies av hagens med­lem­mer til uli­ke anled­nin­ger, som lig­ger på hagens høy­es­te punkt og størs­te plass. Her fin­ner du også «Fun­kis-Sce­nen», vår «Lil­le Café» og Nor­ges mest kjen­te hyt­te – Port­vei­en 2.

Rodeløkkens Kolonihager

Med stif­tel­ses­dag den 15. august 1907, er Rode­løk­kens Koloni­ha­ger lan­dets elds­te. I dag lig­ger den omkran­set av Chr. Michel­se­ns gate i sør, Mail­und­vei­en i vest, Rosen­hoff­gata i nord og Trond­heims­vei­en i øst. Trav­le Carl Ber­ners plass er nær­mes­te nabo, men innen­for hagens gam­le net­ting­gjer­der mer­kes det lite til tra­fikk­støy og and­re for­mer for stress. De 151 hyt­te­ne lig­ger i sin egne for­tryl­le­de verden.

Sogn Hagekoloni

Sogn Hage­ko­lo­ni hev­des å være en av Nor­ges førs­te hel­het­li­ge områ­der hvor regu­le­rings­pla­nen er basert på hage­by­idé­ene til den bri­tis­ke byut­vik­lings­teo­re­ti­ke­ren Ebe­ne­zer Howard. Områ­det lig­ger hoved­sa­ke­lig innen­for strø­ke­ne Sogn, Nord­berg og Berg og har 204 hyt­ter. Sogn Hage­ko­lo­ni repre­sen­te­rer en slags mile­pæl i norsk bolig­byg­ging, og inne­har kan­skje lan­dets størs­te og best bevar­te sam­ling av nyklas­si­sis­tisk og sær­lig funk­sjo­na­lis­tisk boli­g­ar­ki­tek­tur fra peri­oden 1920–1940.

Solvang kolonihager avd. 1 – 5

Sol­vang koloni­ha­ger er det nyes­te og størs­te koloni­hage­an­leg­get i Oslo, anlagt på går­den Vest­re Sogn, for­delt på 5 avde­lin­ger med til sam­men 545 par­sel­ler. De førs­te 113 par­sel­le­ne i avd. 1 ble delt ut i juni 1929.
Avde­lin­ge­ne 2, 3 og 4 ble etab­lert året etter. Da Frog­ner koloni­hage ble lagt ned i 1954 på grunn av byg­ging av Frog­ner­ba­det, ble det anlagt et nytt koloni­hage­om­rå­de i til­slut­ning til de alle­re­de eksis­te­ren­de Sol­vang­ha­ge­ne. Den nye koloni­ha­gen ble åpnet i mai 1957 og fikk nav­net Sol­vang 5.
Man­ge av hyt­te­ne på Sol­vang har inn­lagt vann med toalett/bad og par­sel­le­ne er jevnt over stør­re enn i hage­ne nede i byen.