Personvern og Cookies

Personvern

for Oslo krets av NKHF

Oslo krets av NKHF hånd­te­ring av dine per­son­opp­lys­nin­ger – LOV 2000-04-14 nr 31 – skjer i sam­svar med Per­son­vern­lo­ven, og garan­te­rer at per­son­opp­lys­nin­ger behand­les i sam­svar med det­te.
Oslo krets av NKHF inn­hen­ter bare per­son­opp­lys­nin­ger som kre­ves for å gi den bes­te ser­vice, — dvs. fullt navn, fød­sels­num­mer (11 sif­fer) *), bosteds­adres­se, mobil­te­le­fon­num­mer og e-post­adres­se.
Med dis­se opp­lys­nin­ger kan Oslo krets av NKHF opp­fyl­le sine for­plik­tel­ser blant annet iht. avta­le med Oslo kom­mu­nes at søker og hage­be­bo­er (kolo­nist) har regis­tert bosteds­adres­se i Oslo.
Gjen­nom å ved­ta dis­se vil­kå­re­ne sam­tyk­ker du som «Bru­ker»  at dis­se per­son­opp­lys­nin­ge­ne lag­res hos Oslo krets av NKHF.

Oslo krets av NKHF bru­ker dome­ne­nav­net oslokolonihager.no og and­re direk­te rela­ter­te lenke­til­knyt­nin­ger i all sin kom­mu­ni­ka­sjon.
Ved bruk av oslokolonihager.no inkl. vårt med­lems- og vente­liste­sys­tem og Hytte­tor­get, gir du oss til­la­tel­se å benyt­te Goog­le Ana­ly­tics og Skatte­eta­tens folke­re­gis­ter *) – «Folke­re­gis­te­ret» for ana­ly­se­ring og online sjek­king av dine per­son­opp­lys­nin­ger.

Her kan du fin­ne annen infor­ma­sjon om per­son­vern og per­son­vern­re­la­ter­te infor­ma­sjon på blant annet nett­si­de­ne til Data­til­sy­net, Trygg bruk, Nett­vett, Skatte­eta­ten og Goog­le Ana­ly­tics.

Cookies

Hva er en cookies? (informasjonskapsler)

En cookie (infor­ma­sjons­kap­sel) er en liten tekst­fil som lag­res på din enhet (data­ma­skin, smart­te­le­fon eller nett­brett o.l.). Cooki­en lag­res i for­bin­del­se med de file­ne som bru­kes av enhe­tens nett­le­ser (f.eks. Safa­ri, Fire­fox, Inter­net Explo­rer, Chro­me mfl.). En cookie er helt pas­siv og inne­hol­der ingen pro­gram­vare, virus eller spion­pro­gram. Det fin­nes to typer cookies, tje­nes­te- og sesjon­s­cookies. Den ene lag­res i en leng­re peri­ode, mens den and­re slet­tes så snart bru­ke­ren luk­ker nett­le­se­ren. Tek­nisk sett har bare den ser­ve­ren som har sendt cooki­en til­gang til infor­ma­sjo­nen som er lag­ret, nes­te gang bru­ke­ren går til­ba­ke en nett­side som er til­knyt­tet ser­ve­ren.

Hva slags informasjon lagres i en cookie?

Cookies lag­rer infor­ma­sjon i en liten tekst­fil som til­la­ter nett­si­den å kjen­ne igjen en nett­le­ser. Nett­le­se­ren vil kjen­ne igjen infor­ma­sjo­nen helt til cooki­en utlø­per eller blir slet­tet. Cookies lag­rer nyt­ti­ge infor­ma­sjo­ner som for­bed­rer bru­ke­rens inter­nett­bruk f.eks. ved å lag­re språk­inn­stil­lin­ger m.m. Det gjør at bru­ke­ren kan bru­ke inter­nett på sitt eget språk, de til­la­ter bru­ke­ren å for­bli inn­log­get på sin e-post, til­la­ter nett­bru­ke­ren å bru­ke nett­bank og å lag­re varer i en handle­vogn i en nett­bu­tikk o.l.

Hva er fordelene med cookies?

En cookie inne­hol­der infor­ma­sjon som er len­ket fra nett­le­se­ren (bru­ke­ren) til en spe­si­fikk ser­ver (nett­si­den). Hvis en nett­le­ser ven­der til­ba­ke til den ser­ve­ren igjen, kan ser­ve­ren lese og hand­le ut fra den infor­ma­sjo­nen. Cookies gir der­med stør­re bru­ker­venn­lig­het og støt­ter sik­ker hånd­te­ring av infor­ma­sjon for man­ge nettil­bud og tje­nes­ter som tid­li­ge­re nevnt.

Vet cookien hvem jeg er?

Nei, cooki­en inne­hol­der bare infor­ma­sjon for gene­risk gjen­kjen­ning av nett­le­se­ren eller av annen ano­nym data. Hvis en nett­side bru­ker cookies for å sam­le inn per­son­li­ge opp­lys­nin­ger, kre­ver per­son­vern­lo­ven at dis­se nett­si­de­ne infor­me­rer bru­ke­ren om at infor­ma­sjo­nen lag­res og hva den skal bru­kes til.

Kan jeg foreta egne innstillinger for cookies?

Ja, nett­le­se­ren til­byr bru­ker å lag­re egne inn­stil­lin­ger for hånd­te­ring av cookies (se len­ger nede hvor­dan du kan gå fram). Du kan stil­le inn nett­le­se­ren slik at du all­tid må god­kjen­ne en ny cookie som kan bli lag­ret data­ma­ski­nen din. Du kan også stil­le den inn slik at nett­le­se­ren din bare god­kjen­ner cookies fra vis­se nett­si­der (f.eks. din favo­ritt­ny­hets­side). Nett­le­se­ren kan også gjø­re det mulig for bru­ke­ren å slet­tes vis­se cookies helt. Det er til og med mulig å vel­ge ald­ri å god­ta cookies. Men det er vik­tig å vite at det val­get redu­se­rer funk­sjo­na­li­te­ten eller ute­luk­ker mulig­he­ten for din nett­le­ser til å let­te din bruk av inter­nett, siden man­ge inter­nettje­nes­ter bru­ker nett­opp cookies.

Kan jeg blokkere cookies?

Ja, noen nett­le­se­re til­la­ter blok­ke­ring av såkal­te tredje­parts-cookies (cookies som set­tes av and­re enn eie­ren av nett­ste­det du er inne på) eller å blok­ke­re cookies som ikke er i sam­svar med dine sik­ker­hets­inn­stil­lin­ger. Men de fles­te nett­si­der bru­ker cookies for å for­bed­re bru­ker­venn­lig­he­ten og sik­ker­he­ten.

Cookies krever samtykke

Det euro­pe­is­ke regel­ver­ket om elekt­ro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon kre­ver at virk­som­he­ter infor­me­rer bru­ker­ne før cookies bru­kes. Bru­ker­ne skal også sam­tyk­ke. Krav om infor­ma­sjon og sam­tyk­ke frem­går av Artik­kel 29-grup­pens utta­lel­se om cookies.
Les mer om sam­tyk­ke av informasjonskapsler/Cookies