Kolonistens forpliktelser

Kolonistens forpliktelser

Det å ha en koloni­hage er både et pri­vi­le­gi­um og en for­plik­tel­se. Du har ansvar for å hol­de din egen hyt­te og hage / par­sell i orden. Og du er også med på å hol­de fel­les­om­rå­de­ne fine, så de er repre­sen­ta­ti­ve områ­der som byens befolk­ning kan benyt­te til lek og ro.
— Og du er en del av et fel­les­skap, et sam­funn i miniatyr.

Vi må alle bidra til at koloni­ha­ge­ne frem­står som vel­hold­te områ­der som bærer preg av ned­lagt arbei­de og fram­står som så attrak­tiv som mulig.
Det inne­bæ­rer at det ikke er noe sla­raf­fen­liv du får som kolo­nist i våre kolonihager.

Det er mye arbeid med hyt­te og hage / par­sell hele seson­gen, også utover høst og tid­lig vår. Hyt­ta skal males og ved­li­ke­hol­des. Gres­set skal klip­pes, ugress må fjer­nes, bloms­ter og grønn­sa­ker må plan­tes og ved­li­ke­hol­des. Gjøds­ling, vann­ing, beskjæ­ring, høs­ting av frukt og grønn­sa­ker er bare noen av akti­vi­te­te­ne du påtar deg som kolo­nist.
I til­legg til alt det­te må du stil­le opp for fel­les­ska­pet og bidra til at koloni­ha­gen fun­ge­rer opti­malt for alle kolo­nis­ter og ikke minst for våre besøkende.

Men det er ikke bare slit. For de aller fles­te er det et posi­tivt slit, for­di vi får så mye godt liv og sunn fysisk akti­vi­tet og gle­der oss over kolonihagehverdagen.

Du er en del av fellesskapet

Alle kolo­nis­ter for­ut­set­tes å del­ta i akti­vi­te­ter i hage­ne, enten det er styre­ar­beid og  ⁄ eller komité­ar­beid.  Fel­les­ar­beid (også kalt plikt­ar­beid) slip­per ingen unna. Uan­sett fysisk sta­tus så fin­nes det arbeid alle kan gjø­re for fel­les­ska­pet. For et ansvar for fel­les­ska­pet føl­ger med det å ha en koloni­hage, og alle må yte sitt og bidra også uten­for egen hage. Og her mener vi bidrag i vid for­stand; både med ham­mer og spa­de, men også med orga­ni­sa­sjons­kunn­skap, regn­skaps­fø­ring, og sosia­le akti­vi­te­ter.
Alt det­te er nød­ven­dig for at en koloni­hage skal gå rundt.

Vel­ger du å ikke bru­ke din hage­par­sell i hen­hold til koloni­ha­ge­nes for­mål og for­ut­senin­ger, bør du sel­ge til neste­mann i køen på over 2000 par, barne­fa­mi­li­er og ens­li­ge. Det er også din plikt.

Botiden

Helst skal alle hyt­te­ne være bebodd i boti­den fra 1. april til 31. okto­ber, og hage­ne bli brukt hver dag. Det­te kan ikke alle gjø­re, men en aktiv bruk er en for­ut­set­ning for at vi skal kun­ne for­sva­re koloni­ha­ge­ne i Oslo i frem­ti­den.
Vel­ger du ikke å bru­ke din koloni­hage, skal den sel­ges til den nes­te som står i vente­liste­køen. Det er din plikt!
Hvis du ikke sør­ger for ved­li­ke­hold av hytte/parsell vil det føre til at leie­av­ta­len sies opp og du må over­late plas­sen din til andre.