Salgsoverdragelse

Hent skjema for Salgsoverdragelsen

Til Salgskomitéene

Det­te områ­det er for «Oslokret­sens» salgs­ko­mi­té­er. Når det er fore­tatt et hytte­salg skal salgs­ko­mi­té­en i den enkel­te koloni­hage fyl­le ut og sen­de inn salgs­ovedra­gel­sen, even­tu­ellt salgs­ge­byr (se under).

Salgsgebyr

  • Ordi­nært salg (gebyr faktureres)
  • Internt byt­te (gebyr faktureres)
  • Arv til barn (gebyr faktureres)
  • Arv til samboer/ektefelle (ikke gebyr)

Ved alle salg og over­dra­gel­ser (også internt byt­te og over­dra­gel­se til sam­bo­er i par­for­hold, med­lem­mets barn eller barne­barn) skal det beta­les et gebyr påly­den­de kr 500,-.
NKHF sen­der fak­tu­ra, og sys­te­met tar ikke beta­lin­ger uten KID!

Ved et med­lems død har gjen­le­ven­de arve­be­ret­ti­get ekte­fel­le eller sam­bo­er rett til å fort­set­te leie­for­hol­det ufor­and­ret uten overdragelsesgebyr.

Salgsoverdragelse (forklaring)

Skje­ma­et er pass­ord­be­skyt­tet, følg anvis­nin­gen på venst­re side (ev over) for å kom­me til len­ken til salgsoverdragelsenskjemaet.

Den­ne salgs­over­dra­gel­sen går til Norsk Koloni­hage­for­bund og Oslo krets av NKHF når skje­ma­et er utfylt ved å klik­ke på kna­ppen «SEND INN SALGSOVERDRAGELSEN».

Du kan også skri­ve ut en egen kopi av salgs­over­dra­gel­sen før du sen­der den inn, ved å klik­ke på kna­ppen «SKRIV UT SALGSOVERDRAGELSEN».

Tømme buffer og fjerne informasjonskapsler

Alle nett­ste­der opp­gra­de­rer uli­ke pro­gram­va­rer, ofte ukent­lig. Det behø­ver ikke være syn­lig for deg som bru­ker, men man­ge opp­gra­de­rin­ger er ifb. med sik­ker­het ol.
Når du bru­ker nett­le­se­ren (brow­ser) lag­rer den infor­ma­sjon fra nett­ste­det i et eget buf­fer (minne/cache) via infor­ma­sjons­kaps­ler. Tøm­ming (null­still) av dis­se løser vis­se pro­ble­mer, for eksem­pel pro­ble­mer med inn­las­ting eller for­ma­te­ring på nettsteder.

For å være sik­ker på at du får opp opp­da­tert inn­hold på nett­si­de­ne eller tje­nes­ter kan det løn­ne seg å fjer­ne infor­ma­sjons­kaps­le­ne som nett­le­se­ren din gene­rer og lag­rer på din enhet.

Cookies og infor­ma­sjons­kaps­ler
En infor­ma­sjons­kap­sel, ofte kalt cookie, er en liten tekst­fil som las­tes ned og lag­res på din PC/Mac, smart­te­le­fon eller nett­brett (også kalt enhe­ter) når du åpner en nett­side som f. eks. den­ne siden eller and­re sider på et nettsted.

Infor­ma­sjons­kap­se­len bru­kes for eksem­pel til å lag­re inn­log­gings­de­tal­jer, regist­re­re hvor bru­ke­ren beve­ger seg rundt på nett­ste­det eller hus­ke handle­kurv i nettbutikker.

Slik gjør du det!