Salgsoverdragelse

Til Salgskomitéene

Det­te områ­det er for «Oslokret­sens» salgs­ko­mi­té­er. Når det er fore­tatt et hytte­salg skal salgs­ko­mi­té­en i den enkel­te koloni­hage fyl­le ut og sen­de inn salgs­ovedra­gel­sen, even­tu­ellt salgs­ge­byr (se under).

Salgsoverdragelse (skjema)

Skje­ma­et er pass­ord­be­skyt­tet, følg anvis­nin­gen på høy­re side (ev under) for å åpne skje­ma­et.

Den­ne salgs­over­dra­gel­sen går til Norsk Koloni­hage­for­bund og Oslo krets av NKHF når skje­ma­et er utfylt ved å klik­ke på kna­ppen «SEND INN SALGSOVERDRAGELSEN».

Du kan også skri­ve ut en egen kopi av salgs­over­dra­gel­sen før du sen­der den inn, ved å klik­ke på kna­ppen «SKRIV UT SALGSOVERDRAGELSEN».

Salgsgebyr

Ved ordi­nært salg skal det beta­les et gebyr påly­den­de kr 500,- til Norsk Koloni­hage­for­bund; kon­to nr. 9001 06 36018.
Beta­lin­gen mer­kes med koloni­ha­gens navn, samt par­sell- eller hageadresse/nummer.

Protected Area

This con­tent is pas­sword-pro­tected. Please veri­fy with a pas­sword to unlock the con­tent.


Tast inn pass­ord og avslutt med «SUBMIT/LOGG INN» for å åpne skje­ma for Salgs­over­dra­gel­sen.