Kolonihagesommer 2024

Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund

Finn ditt arrangement i kolonihagene

Koloni­ha­ge­ne i Oslo er flot­te grøn­ne park­om­rå­der i byen, og de er åpne for besøk av alle!
Her er alle hjer­te­lig vel­kom­men til å ta en tur inn på våre flot­te områ­der – du kan ta en spa­ser­tur og se på alle de fro­di­ge par­sel­le­ne, og kan­skje slå av en prat med en kolo­nist eller to.

Koloni­ha­ge­ne har leke­plas­ser som kan benyt­tes, og ben­ker i fel­les­om­rå­de­ne der du kan slå deg ned for en stund. Alle hage­ne har stør­re og mind­re arran­ge­men­ter gjen­nom seson­gen som er åpne for pub­li­kum, det kan være kon­ser­ter, mar­ke­der eller søn­dags kafé­er. Her kan alle kom­me – og det er spe­si­elt hyg­ge­lig med besøk av dere som står på vente­lis­te for å få en koloni­hage i fremtiden!

På den­ne siden fin­ner du infor­ma­sjon om de stør­re arran­ge­men­te­ne – og det er lin­ker til alle koloni­ha­ge­ne i Oslo der hage­ne selv annon­se­rer åpne arran­ge­men­ter i den enkel­te hagen.

Vi håper å se deg hos oss – hjer­te­lig velkommen! 😊

Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund

Rodeløkkens kolonihager

Pro­gram for som­mer­en 2024
Klikk på bil­det for mer infor­ma­sjon på Face­bo­ok

Nor­ges elds­te koloni­hage
Med stif­tel­ses­dag den 15. august 1907, er Rode­løk­kens koloni­ha­ger lan­dets elds­te.
I dag lig­ger den omkran­set av Chr. Michel­se­ns gate i sør, Mail­und­vei­en i vest, Rosen­hoff­gata i nord og – med noen nabo­hus, inklu­dert det tid­li­ge­re Kron­prin­ses­se Märt­has Insti­tutt og Sop­hies Min­de – av Trond­heims­vei­en i øst. Trav­le Carl Ber­ners plass er nær­mes­te nabo, men innen­for hagens gam­le net­ting­gjer­der (fra 1930!), mer­kes det lite til tra­fikk­støy og and­re for­mer for stress.

Hjer­te­lig vel­kom­men inn til oss! 😊

Hjemmets Kolonihager

Hjemmets Kolonihager

Kon­sert: Senior­ko­ret Kori­an­der
Leder: Jean­ne Ter­je­sen
Diri­gent: Ben­te Bergsjordet

Søn­dag 2. juni kl 12.30 (ca 30 min.)
Kon­sert på den sto­re Sce­nen i Hjem­mets Koloni­ha­ger / Lil­le Café
Bil­lett: Gra­tis / fri­vil­lig Vipps

Mer infor­ma­sjon om koret

Senior­ko­ret Kori­an­der er 20 san­ge­re og vil syn­ge som­mer­li­ge san­ger som viser og mer jaz­za ting på Scenen..

Vel­kom­men inn til den grøn­ne lun­gen i Bydel Sage­ne med «109 gart­ne­re»! 😊

Nina Gaarden

Hjemmets Kolonihager

Kon­sert: Nina Gaar­den
Søn­dag 23. juni kl 13.00
Kon­ser­ten varer ca en time i Hjem­mets Koloni­ha­ger / Lil­le Café
Bil­lett: Gra­tis / fri­vil­lig Vipps

Zoom inn bil­det for mer informasjon.

Nina Gaar­den skri­ver folke­pop på nord­norsk og engelsk.
Med varm nylon­gi­tar og et auten­tisk vokal­ut­trykk
er hun inspi­rert av bl.a Ane Brun og Simon & Garfunkel.

Vel­kom­men inn til den grøn­ne lun­gen i Bydel Sage­ne med «109 gart­ne­re»! 😊