Kolonihagesommer 2023

Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund

Finn ditt arrangement i kolonihagene

Koloni­ha­ge­ne i Oslo er flot­te grøn­ne park­om­rå­der i byen, og de er åpne for besøk av alle!
Her er alle hjer­te­lig vel­kom­men til å ta en tur inn på våre flot­te områ­der – du kan ta en spa­ser­tur og se på alle de fro­di­ge par­sel­le­ne, og kan­skje slå av en prat med en kolo­nist eller to.

Koloni­ha­ge­ne har leke­plas­ser som kan benyt­tes, og ben­ker i fel­les­om­rå­de­ne der du kan slå deg ned for en stund. Alle hage­ne har stør­re og mind­re arran­ge­men­ter gjen­nom seson­gen som er åpne for pub­li­kum, det kan være kon­ser­ter, mar­ke­der eller søn­dags kafé­er. Her kan alle kom­me – og det er spe­si­elt hyg­ge­lig med besøk av dere som står på vente­lis­te for å få en koloni­hage i fremtiden!

På den­ne siden fin­ner du infor­ma­sjon om de stør­re arran­ge­men­te­ne – og det er lin­ker til alle koloni­ha­ge­ne i Oslo der hage­ne selv annon­se­rer åpne arran­ge­men­ter i den enkel­te hagen.

Vi håper å se deg hos oss – hjer­te­lig velkommen! 😊