Om Hyttetorg

Om Hyttetorg

Hytte­torg er en nett­por­tal på MIN SIDE hvor alle ledi­ge koloni­hage­hyt­ter i Oslo vil bli tildelt/solgt. Søke­re får e‑postvarsel om ledi­ge hyt­ter, men må log­ge seg inn på MIN SIDE for å fin­ne detal­jer om ledi­ge hyt­ter og selv mel­de inter­es­se for visning.

Om salgsprosessen

Til og med seson­gen 2016 ble hyt­ter omsatt ved at søke­re med lengst ansi­en­ni­tet i den aktu­el­le hagen ble kon­tak­tet av hage­nes salgs­ko­mi­té­er og invi­tert til vis­ning. Søke­re kun­ne tak­ke nei til til­bud om hytte/parsell et antall gan­ger, før de hav­net «nederst på lista».

Ledi­ge hyt­ter utly­ses først internt i den enkel­te koloni­hage­for­ening. Hyt­ter som ikke blir solgt internt, leg­ges der­et­ter ut for eks­ternt salg på Hytte­torg. Det­te skjer tid­ligst i mai. Søke­re har på Min Side (Rubic) mulig­het for å hake av for hvil­ke hager de øns­ker å mot­ta e‑postvarsel om ledi­ge hyt­ter.
Søke­re får e‑postvarsel om ledi­ge hyt­ter i hage­ne de har valgt.

Vi kan ikke garan­te­re at alle søke­re mot­tar eller at de leser dis­se e‑postene. Der­for er det søke­rens ansvar å føl­ge med på Min Side / Hytte­torg gjen­nom som­mer­se­son­gen og fin­ne hyt­ter som leg­ges ut. I hytte­an­non­sen opp­ly­ses det om vis­nings­dato osv., og søke­re kan mel­de inter­es­se for å bli invi­tert til vis­ning. Kun et lite antall søke­re (de med lengst gene­rell ansi­en­ni­tet eller even­tu­elt lengst ansi­en­ni­tet i prio­ri­tert søker­grup­pe) blir invi­tert til vis­ning. Hyt­ten til­de­les der­et­ter etter ansi­en­ni­tet og hvert hage­sty­re avta­ler vide­re kjøps­pro­sess med den/de som vel­ges ut.

Takst­do­ku­men­tet kan las­tes ned og det annon­se­res tids­punkt for vis­ning. Der­som søke­ren etter vis­nin­gen øns­ker å kjøp hytte/parsell, må han/hun log­ge seg inn på MIN Side / Hytte­torg og mel­de inter­es­se for kjøp (innen opp­gitt tids­frist). Hage­sty­ret til­de­ler så hyt­ta til den av de kjøps­in­ter­es­ser­te som har lengst ansi­en­ni­tet eller prio­ri­tert søker­grup­pe.

Tildeling etter ansiennitet og hagenes prioriteringer

Ansi­en­ni­tet er det bæren­de prin­sipp som lig­ger til grunn for til­de­ling av hytte/parsell. Hver enkelt koloni­hage kan i til­legg vel­ge om de øns­ker å prio­ri­te­re and­re grup­per i peri­oder, og i hvil­ken grad det skal skje. Det mest van­li­ge har vært å prio­ri­te­re fami­li­er med barn under 13 år. Koloni­ha­ge­nes mulig­het til å prio­ri­te­re enkelt­grup­per ut fra alder, fami­lie­type mv. er fast­satt i Oslokret­sens vedtekter.

Even­tu­el­le prio­ri­te­rin­ger skal ved­tas på koloni­ha­ge­nes års­møte hvert år og bekjent­gjø­res her på Oslokret­sens nett­si­der.
Se mer om hage­nes prio­ri­te­rin­ger under meny­valg
INFORMASJON

Taksering – pris på hytte og parsell

Det er sty­re­ne i de enkel­te koloni­ha­ge­ne som har ansvar for tak­se­ring og salg av hytte/parsell. Det er fel­les reg­ler for tak­se­ring av koloni­ha­ge­ne i Oslo og koloni­hage­hyt­te­ne sel­ges all­tid til takst. Taks­ten fast­set­tes ut i fra dens stan­dard med sær­lig vekt på godt ved­li­ke­hold, hagens mang­fold av plan­ter, nytte­veks­ter og skjøt­sel, og ved­li­ke­hol­det som har vært gjort på hytte/parsell over tid.

Koloni­hage­hyt­te­nes stan­dard kan ha et stort spenn fra; «som nybygd» til «dår­lig ved­li­ke­holdt» eller «falle­fer­dig». Takst­sys­te­met sør­ger for vi har et mode­rat pris­nivå. Man vil ald­ri opp­nå å få en takst i nær­he­ten av hyt­tas tek­nis­ke ver­di (hva det vil kos­te å byg­ge ny).

De fles­te som har fått tIl­delt hytte/parsell de sis­te åre­ne har stått på vente­lis­ten i minst 10 år. Dår­lig ved­li­ke­hold­te hyt­ter som kre­ver sto­re påkost­nin­ger eller hvor man i ver­ste fall må rive og byg­ge ny har vært mind­re lett­solg­te, og søke­re med lang ansi­en­ni­tet tak­ker ofte nei til sli­ke hyt­ter. Dis­se har der­for blitt omsatt/solgt til søke­re med lave­re ansi­en­ni­tet enn 10 år.