Oslokretsens betingelser

Oslokretsens betingelser

Betingelser for å stå på venteliste for tildeling av kolonihageparsell og hytte i Oslo.

 • Søke­ren må være fylt minst 18 år på innmeldingstidspunktet.
 • Søke­ren må bo på folke­re­gist­rert bosteds­adres­se i Oslo når han/hun regist­re­rer seg på vente­lis­ten.
  Se også vår per­son­ver­n­er­klæ­ring.
 • Søke­ren må bo på folke­re­gist­rert bosteds­adres­se i Oslo når han/hun mel­der inter­es­se for å kjø­pe hytte/parsell.
  Se også vår per­son­ver­n­er­klæ­ring.
 • Søke­ren må ved regist­re­ring opp­gi sitt fød­sels­num­mer (11 sif­fer),
  slik at søke­rens bosteds­adres­se kan sjek­kes gjen­nom en maski­nell online sjekk mot Folkeregisteret.
 • Vente­liste­plass og ansi­en­ni­tet er per­son­lig og kan kun arves/overdras til:
  Ekte­fel­le, regis­tert part­ner eller sam­bo­er som man har hatt fel­les bosteds­adres­se i mer enn 2 (to) år.
  Ny søker må fyl­le vil­kå­re­ne for å være søker, samt god­ta dis­se betin­gel­ser for å stå på venteliste.
 • Søke­ren er ansvar­lig for å opp­da­te­re kon­takt­in­for­ma­sjon på Min Side (Rubic) med bosteds­adres­se, even­tu­elt post­adres­se, e‑postadresse og mobiltelefonnummer.
 • Søke­ren er ansvar­lig for å beta­le vente­liste­av­gif­ten ved inn­mel­ding, og hvert år beta­le til­sendt fak­tu­ra innen for­falls­dato.
  Hvis fak­tu­ra ikke er mot­tatt innen 28. febru­ar, må søker gå inn på Min Side (Rubic) — den lig­ger der.
 • Fak­tu­ra vil kun bli sendt til e‑postadressen som søke­ren har regist­rert under Min profil/Kontrollpanel på Min Side (Rubic).
 • Hvis søke­ren etter pur­ring ikke har betalt vente­liste­av­gif­ten ved opp­gitt for­fall, vil han/hun bli strø­ket fra vente­lis­ten.
  Ved ny inn­mel­ding blir tid­li­ge­re opp­ar­bei­det ansi­en­ni­tet ikke med­reg­net.
  Det­te gjel­der også der­som mang­len­de beta­ling skyl­des at søke­ren ikke har mot­tatt fak­tu­ra som føl­ge av feil i kon­takt­in­for­ma­sjo­nen på Min Side (Rubic).
 • Infor­ma­sjon om ledi­ge parseller/hytter vil bli gjort til­gjen­ge­lig for alle søke­re på Oslokret­sens nett­si­der, under HYTTESALG TIL HYTTETORG.
  Søke­ren vil også mot­ta e‑postvarslinger om ledi­ge hyt­ter. I utgangs­punk­tet vil søker mot­ta e‑postvarslinger om alle ledi­ge hyt­ter, men søke­ren kan avgren­se i hvil­ke koloni­ha­ger man mot­tar var­sel om ledi­ge hytter
 • Søke­ren må selv log­ge seg inn på Min Side (Rubic) og gå til Hytte­torg (Rubic) for å: 
  1. fin­ne infor­ma­sjon om ledi­ge hytter/parseller
  2. fin­ne tids­punkt for vis­ning og å gå på visning
  3. mel­de kjøps­in­ter­es­se for å få til­delt hytte/parsell
   d. sjek­ke Min Side (Rubic) om det er noen ube­tal­te fak­tu­ra­er under fanen Fakturaer