Nytt fra 1. januar 2018

Nye rutiner — hvordan kontakte oss

Fra 1. janu­ar 2018 kan du ikke len­ger nå oss via telefon.

  • Du kan kun kom­me i kon­takt med oss via e‑post.
  • Vi har også fått ny postadresse.

Vår nye e- og post­adres­se fin­ner du her.

Nytt system for utsending av ventelistefaktura

Med nytt vente­liste­sys­tem føl­ger det nye ruti­ner for fak­tu­re­ring av vente­liste­av­gift. Fak­tu­ra med KID-num­mer sen­des ut som PDF-ved­legg i e‑post. Fak­tu­ra­en blir også å fin­ne under «Fak­tu­ra­er» i hoved­me­ny­en på MIN SIDE.
Omlag 3 uker etter fak­tu­ra­ens for­falls­dato blir det sendt ut en pur­ring. Du får også SMS-påmin­nel­ser om at fak­tu­ra og purre­fak­tu­ra er sendt ut.
Hvis du ikke beta­ler etter pur­ring vil du bli strø­ket fra ventelisten.

Vi opp­le­ver at noen e‑postmeldinger ikke kom­mer fram til søkere.
Det kan for eksem­pel skyl­des at:

  • Det er en feil i e‑postadressen som søke­ren er regist­rert med.
  • Søke­ren har skif­tet e‑postadresse uten å opp­da­te­re MIN INFOMIN SIDE.
  • Inn­bok­sen er full.
  • Søke­rens — ditt e‑postsystem blok­ke­rer inn­gå­en­de e‑post fra ikke-svar@kolonihager.no når de sen­des ut fra vente­liste­sys­te­met (spam-fil­tre­ring).

Det er den enkel­te søkers ansvar å være regist­rert med fun­ge­ren­de e‑postadresse og mobil­te­le­fon­num­mer. Om du av en eller annen grunn ikke mot­tar e‑post vil det ikke være «Oslokret­sens» ansvar at du ikke mot­tar e‑postfakturaen og at du blir strø­ket fra vente­lis­ten på grunn av mang­len­de betaling.
Der­som du mot­tar SMS om at det er sendt ut epost-fak­tu­ra – uten å mot­ta e‑post fra ikke-svar@kolonihager.no kan du fin­ne fak­tu­ra­en på MIN SIDE. Du må også sør­ge for at e‑postadressen er kor­rekt og gjø­re det som er nød­ven­dig for at den skal fungere.

Når vil vi sende ut faktura?

Fak­tu­ra vil hvert år bli sendt ut via e‑post i april. Den vil da også kun­ne las­tes ned fra MIN SIDE.

Har du problemer med å lese fakturaen?

Fak­tu­ra­en er i PDF-for­mat, og PC/MAC, nett­brett eller smart­te­le­fon må ha en instal­lert PDF-leser (for eksem­pel Ado­be Acrobat).

Hvordan betaler du fakturaen?

Det er vik­tig at du kun for­hol­der deg til fak­tu­ra­er vi sen­der ut, og at du ikke beta­ler vente­liste­av­gift uten å bru­ke KID-nummer.
Du må alt­så ven­te med å beta­le vente­liste­av­gift til du mot­tar e‑post med fak­tu­ra. Auto­giro, fast trekk, beta­lin­ger uten KID-num­mer osv. vil ikke len­ger være mulig.

Fakturaen ligger på MIN SIDE

Om du ikke mot­tar e‑postfaktura i april, eller om du ikke fin­ner igjen e‑posten, kan du fin­ne fak­tu­ra­en ved å:
1. Log­ge inn på MIN SIDE
2. Vel­ge «Fak­tu­ra­er» i topp-menyen
Her vil du kun­ne las­te ned fak­tu­ra­en. Merk at fak­tu­ra­en kan ha sta­tus «UBETALT»MIN SIDE etter at du har betalt. End­ring av sta­tus kre­ver en manu­ell behand­ling av beta­lings­in­for­ma­sjo­nen vi får fra ban­ken. Det kan der­for ta noe tid før sta­tus blir opp­da­tert til «BETALT».

Der­som du ikke har eller hus­ker din e‑postadressen som du er regist­rert med, må du kon­tak­te oss pr e‑post som du fin­ner her.