Vedtekter og betingelser

Vedtekter og betingelser

Reg­ler & Ved­tek­ter I orga­ni­sa­sjo­ner og for­enin­ger er det man­ge reg­ler og ved­tek­ter å for­hol­de seg til. Enkelt for­klart kan man si at koloni­hage­sys­te­met i Nor­ge er inn­delt i «to orga­ni­sa­sjo­ner» og «15 koloni­ha­ger /...