Velkommen til Oslos kolonihager

Velkommen til Oslos kolonihager

1. mai åpner alle byens koloni­ha­ger seson­gen. Hage­ne med gjer­der er åpne, og byens befolk­ning er vel­kom­men inn. Frukt­rær­ne bloms­ter og det er verd å leg­ge en tur inn­om hage­ne for å se. Utover seson­gen har de for­skjel­li­ge hage­ne man­ge...
Oslo Miljøhovedstad 2019

Oslo Miljøhovedstad 2019

Sty­ret i Kret­sen øns­ker at alle kolo­nis­ter del­tar i arbei­det med å sik­re oss en fort­satt leie­av­ta­le med Oslo kom­mu­ne. Hver enkelt av oss kan gjen­nom aktiv bruk av egen par­sell og fel­les­om­rå­der, bidra til at koloni­ha­ge­ne opp­le­ves som vik­ti­ge...