Oslo krets av NKHF

Om kort tid kommer ny info
om tidshorisont for åpning av systemet!

Informasjon om vår nye venteliste og hyttetorg mm.
Vennligst benytt kun denne e‑postadressen:
oslokolonihager@kolonihager.no

4. mai 2022

Fakturaer blir foreløpig ikke sendt ut!

Arbeidet med søkersystemet pågår fortsatt og at fakturaer blir foreløpig ikke sendt ut.
Det forventes at søkersystemet er tilbake i funksjon i løpet av mai/juni,
og omsetning av hytter vil ikke finne sted før dette er på plass.

11. mars 2022

Oppdatering av ventelistesystemet

I 2021 had­de vi en del pro­ble­mer med vente­liste­sys­te­met, og vi vil i vinter/vår gjø­re opp­da­te­rin­ger som vil med­føre at MIN SIDE helt eller del­vis vil være stengt . Vi reg­ner med at alt vil være i orden i god tid før sesong­start og omset­ning av hyt­ter fra mai.

Utsending av faktura for ventelisteavgift 2022 blir utsatt

Nor­malt sen­der vi ut fak­tu­ra for vente­liste­av­gift rett over nytt­år. I år vil ikke det­te skje før vente­liste­sys­te­met er oppdatert.

Det vil i oppdateringsperioden ikke være mulig å sette seg på ventelisten

Mens sys­te­met opp­da­te­res vil det ikke være mulig å set­te seg på vente­lis­ten.
Det vil bli gitt beskjed på den­ne siden når opp­da­te­rin­ge­ne er fer­dig og det igjen vil være mulig å set­te seg på ventelisten.

Innlogging på Min side

Sann­syn­lig­vis vil inn­log­ging til MIN SIDE bli stengt i den­ne peri­oden.
Oppdateringer/informasjon om det­te kan du fin­ne på den­ne siden.