Oslo krets av NKHF

Om kort tid kommer ny info
om tidshorisont for åpning av systemet!

Informasjon om vår nye venteliste og hyttetorg mm.
Vennligst benytt kun denne e‑postadressen:
oslokolonihager@kolonihager.no

4. mai 2022

Fakturaer blir foreløpig ikke sendt ut!

Arbeidet med søkersystemet pågår fortsatt og at fakturaer blir foreløpig ikke sendt ut.
Det forventes at søkersystemet er tilbake i funksjon i løpet av mai/juni,
og omsetning av hytter vil ikke finne sted før dette er på plass.

11. mars 2022

Oppdatering av ventelistesystemet

I 2021 had­de vi en del pro­ble­mer med vente­liste­sys­te­met, og vi vil i vinter/vår gjø­re opp­da­te­rin­ger som vil med­føre at MIN SIDE helt eller del­vis vil være stengt . Vi reg­ner med at alt vil være i orden i god tid før sesong­start og omset­ning av hyt­ter fra mai.

Utsending av faktura for ventelisteavgift 2022 blir utsatt

Nor­malt sen­der vi ut fak­tu­ra for vente­liste­av­gift rett over nytt­år. I år vil ikke det­te skje før vente­liste­sys­te­met er oppdatert.

Det vil i oppdateringsperioden ikke være mulig å sette seg på ventelisten

Mens sys­te­met opp­da­te­res vil det ikke være mulig å set­te seg på vente­lis­ten.
Det vil bli gitt beskjed på den­ne siden når opp­da­te­rin­ge­ne er fer­dig og det igjen vil være mulig å set­te seg på ventelisten.

Innlogging på Min side

Sann­syn­lig­vis vil inn­log­ging til MIN SIDE bli stengt i den­ne peri­oden.
Oppdateringer/informasjon om det­te kan du fin­ne på den­ne siden.

Kretsstyret 2020/2021

Oslo krets av norsk kolonihageforbund

Alle Oslos ni koloni­hage­for­enin­ger er til­slut­tet Norsk koloni­hage­for­bund (NKHF) – en lands­om­fat­ten­de orga­ni­sa­sjon som også har med­lems­ha­ger i and­re byer i Nor­ge. Det er den enkel­te koloni­hage­for­ening som er med­lem i NKHF, men i Oslo har vi det som kal­les en krets­sam­men­slut­ning:
Oslo krets av NKHF (også kalt Oslokret­sen) som ikke utgjør et nivå i for­bun­dets orga­ni­sa­sjon, men er et sam­ar­beids­or­gan som har ansvar for:

  • Kon­takt med eier (Oslo kom­mu­ne) av kolonihageområdene.
  • Koor­di­ne­ring av uli­ke sider ved for­valt­ning av kolonihageområdene.

Oslokretsens formål

Oslokret­sen er avtale­part i leie­kon­trak­ter for koloni­ha­ge­nes områ­der i Oslo og for­val­ter kon­trak­ten med Oslo kom­mu­ne på veg­ne av koloni­hage­for­enin­ge­ne. Kret­sen skal iva­re­ta de enkel­te koloni­hage­for­enin­ge­nes inter­es­ser over­for Oslo kom­mu­ne, og bidra til at koloni­ha­ge­ne i Oslo opp­le­ves av befolk­ning og poli­ti­ke­re som et posi­tivt inn­slag i byen og at de er vik­ti­ge for bomil­jø­et og befolk­ning.
Oslokret­sen skal sam­ar­bei­de med For­bun­det om opp­ret­tel­se av nye koloni­hage­an­legg i Oslo.

Litt historie

Norsk koloni­hage­for­bund (NKHF) ble etab­lert i 1927, under Koloni­ha­ge­nes lands­ut­stil­ling i Oslo. På sam­me tid ble det i Oslos bysty­re beslut­tet å etab­le­re Sol­vang koloni­ha­ger på Sogn. På det tids­punk­tet var kret­se­ne et regi­nalt nivå i for­bunds­or­ga­ni­sa­sjo­nen, og Oslokret­sen der­med et admi­ni­stra­tivt nivå i orga­ni­sa­sjo­nen.  Etter at det i fle­re år var dis­ku­tert nød­ven­dig­he­ten av å ha en så hie­rar­kisk orga­ni­sa­sjon i en for­holds­vis liten orga­ni­sa­sjon (det er 11 med­lems­for­enin­ger med til­sam­men 1500 kolo­nis­ter), ble det i 2007 slått fast at det er den enkel­te koloni­hage­for­eningn som er direk­te knyt­tet opp i For­bun­det, men at det kan etab­le­res sam­men­slut­nin­ger i form av kret­ser der det er hen­sikts­mes­sig. I Oslo er det både nød­ven­dig og hensiktsmessig.

Kretsstyret

Krets­sty­ret består av ett med­lem fra hver av de ni koloni­hage­for­enin­ge­ne til­slut­tet Oslokret­sen. Dis­se utpe­kes av den aktu­el­le koloni­hage­for­ening, for to år ad gan­gen. Sty­rets leder kan vel­ges blant hage­nes repre­sen­tan­ter, eller det kan gjen­nom­fø­res et direkte­valg blant alle koloni­hage­for­enin­ge­nes med­lem­mer hvis det ikke er aktu­el­le kan­di­da­ter blant hagerepresentantene.

Krets­sty­ret har føl­gen­de medlemmer:

Styre­vervNavnKoloni­hage
LederBen­te MogårdSogn hage­ko­lo­ni­er
Nest­le­derØystein Gun­der­senSol­vang koloni­ha­ger avd. 3
Kas­se­rerLis­bet NatlandHjem­mets kolonihager
Sek­re­tærMar­te MartinsenSol­vang koloni­ha­ger avd. 5
Styre­med­lemAnne Lise RyelSol­vang koloni­ha­ger avd. 2
Styre­med­lemRolf-Vidar WraalEtter­stad kolonihager
Styre­med­lemWen­che LillevikSol­vang koloni­ha­ger avd. 1
Styre­med­lemVivi­an SørensenRøode­løk­kens Kolonihager
Styre­med­lemKari­na HellumSol­vang koloni­ha­ger avd. 4
 

Kretsstyrets arbeid

Krets­sty­rets opp­ga­ver er først og fremst å:

  • Hånd­te­re Oslokret­sens anlig­gen­der og for­val­te dens res­sur­ser, samt å iva­re­ta koloni­hage­for­enin­ge­nes fel­les interesser.
  • Påse at leie­kon­trak­ten med grunn­ei­er og dens bestem­mel­ser over­hol­des og for­val­te leie­for­hol­det over­for Oslo kommune.
  • arbei­de for økt for­stå­el­se for par­sell- og koloni­hage­sa­kens betyd­ning for Oslos mil­jø og befolkning.
  • For­be­re­de saker til og gjen­nom­føre års­mø­tet i Oslokret­sen, samt føl­ge opp de ved­tak som gjø­res der.
  • Sik­re god og sik­ker admi­ni­stra­sjon av vente­lis­ten, og at det er en enhet­lig prak­sis for til­de­ling av parsell/hytte.
  • Inn­gå og for­val­te avta­le om kjøp av kon­tor- og admi­ni­stra­ti­ve tje­nes­ter, innen ram­men av budsjett.
  • Admi­ni­stre­re ventelisten.