Personvernerklæring

Bruk av personopplysninger

Hva er personopplysninger?

Per­son­opp­lys­nin­ger er opp­lys­nin­ger som kan knyt­tes direk­te til deg som per­son, for eksem­pel navn, e‑postadresse og mobiltelefonnummer.

Hvorfor må vi oppbevare og behandle personopplysninger?

Søke­re og par­sel­l­ei­ere som bru­ker MIN SIDE er regist­ret med en rek­ke per­son­opp­lys­nin­ger.
Vårt for­må­let med behand­lin­gen av per­son­opp­lys­nin­ge­ne er å:

  • Iden­ti­fi­se­re søke­re og parselleiere
  • Ha kor­rekt kon­takt­in­for­ma­sjon slik at vi får sendt ut fak­tu­ra og annen vik­tig infor­ma­sjon til søke­re og parselleiere.
  • Hånd­te­re søke­res plass på vente­lis­ten, sør­ge for at søke­re invi­te­res til vis­nin­ger og at dis­se får anled­ning til å mel­de inter­es­se for å kjø­pe kolonihagehytte.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene

Oslo krets av Norsk koloni­hage­for­bund (også kalt Oslokret­sen) er en inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for koloni­ha­ger og par­sell­ha­ger i Oslo.
Oslo krets av NKHF skal iva­re­ta de enkel­te koloni­hage­for­enin­ge­nes inter­es­ser og har ansvar for å admi­ni­stre­re søke­re som står på vente­lis­te for å kjø­pe koloni­hage­par­sell i Oslo. Oslo krets av NKHF er behand­lings­an­svar­lig for per­son­opp­lys­nin­ger om søke­re og par­sel­l­ei­ere og behand­ler per­son­opp­lys­nin­ge­ne i hen­hold til per­son­opp­lys­nings­lo­ven med forskrifter.

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Oslo krets av NKHF behand­ler føl­gen­de infor­ma­sjon for å opp­fyl­le for­må­let med behand­ling av personopplysningene:

  • Admi­ni­stra­ti­ve kon­takt­opp­lys­nin­ger som navn, adres­se, mobil­num­mer og e‑postadresse.
  • Opp­lys­nin­ger som kan være rele­van­te ved til­de­ling av hytte/parsell (ansi­en­ni­tet, alder, even­tu­el­le barns alder).

Oppbevaring av personopplysninger

Vi lag­rer ikke per­son­opp­lys­nin­ger len­ger enn nød­ven­dig for å opp­fyl­le for­må­let med behand­lin­gen. All infor­ma­sjon lag­res på sik­re ser­ve­re, i tråd med defi­ner­te sikkerhetsrutiner.

Underleverandører (databehandlere)

Oslo krets av NKHF benyt­ter under­le­ve­ran­dø­rer for å drif­te våre sys­te­mer, her­under til å drif­te kom­mu­ni­ka­sjons­verk­tøy. Oslo krets av NKHF er ansvar­lig for all data­be­hand­ling utført av under­le­ve­ran­dø­rer. Data­be­hand­le­ren skal etter avta­le med oss behand­le per­son­opp­lys­nin­ge­ne på den måten vi bestem­mer. Vi påleg­ger data­be­hand­le­ren å sør­ge for en for­svar­lig infor­ma­sjons­sik­ker­het, her­under at per­son­data ikke kan over­dras til andre.

Overføring av personopplysninger til tredjepart

Alle tredje­par­ter som mot­tar per­son­opp­lys­nin­ger fra oss er under­lagt taus­hets­plik­ten, gjen­nom avtale­inn­gå­el­se.
Oslo krets av NKHF utle­ve­rer eller sel­ger ald­ri per­son­opp­lys­nin­ger (eksem­pel­vis e‑postlister) til eks­ter­ne selskaper.

Retten til innsyn og endring av personlige data

Du kan kon­tak­te oss og få vite hvil­ke per­son-opp­lys­nin­ger som er regist­rert om deg. Der­som opp­lys­nin­ge­ne er feil, ufull­sten­di­ge eller irre­le­van­te, kan du kre­ve at de skal ret­tes eller slettes.

Avslutte samtykke

Du kan når som helst til­bake­kal­le ditt sam­tyk­ke til at vi benyt­ter dine opp­lys­nin­ger. Men da vil du ikke len­ger kun­ne log­ge seg inn på MIN SIDE.
For søke­re inne­bæ­rer det i prak­sis at man mel­der seg ut av ventelisten.

Klage på behandlingen

Data­til­sy­nets jobb er å kon­trol­le­re at per­son­vern­re­gel­ver­ket blir fulgt. Der­som du opp­le­ver noe du mener er et brudd på regel­ver­ket, kan du sen­de inn en skrift­lig hen­ven­del­se til data­til­sy­nets post­adres­se: postkasse@datatilsynet.no 

Kon­takt­de­tal­jer for Oslo krets av NKHF:  Klikk her!

Bruk av cookies

Hva er cookies (informasjonskapsler)?

Cookies (infor­ma­sjons­kaps­ler) er små tekst­fi­ler som lag­res på din enhet (data­ma­skin, smart­te­le­fon eller nett­brett o.l.). Cookies lag­res i for­bin­del­se med de file­ne som bru­kes av enhe­tens nett­le­ser (f.eks. Safa­ri, Fire­fox, Inter­net Explorer/Edge, Chro­me mfl.). En cookies er helt pas­siv og inne­hol­der ingen pro­gram­vare, virus eller spion­pro­gram. Det fin­nes to typer cookies, tje­nes­te- og sesjon­s­cookies. Den ene lag­res i en leng­re peri­ode, mens den and­re slet­tes så snart bru­ke­ren luk­ker nett­le­se­ren. Tek­nisk sett har bare den ser­ve­ren som har sendt cookie­sen til­gang til infor­ma­sjo­nen som er lag­ret, nes­te gang bru­ke­ren går til­ba­ke en nett­side som er til­knyt­tet serveren.

Hva slags informasjon lagres i cookies?

Cookies lag­rer infor­ma­sjon som gjør nett­si­den å kjen­ne igjen din nett­le­ser. Nett­le­se­ren vil kjen­ne igjen infor­ma­sjo­nen helt til cooki­en utlø­per eller blir slet­tet. Cookies lag­rer nyt­ti­ge infor­ma­sjo­ner som for­bed­rer bru­ke­rens inter­nett­bruk f.eks. ved å lag­re språk­inn­stil­lin­ger m.m. Det gjør at bru­ke­ren kan bru­ke inter­nett på sitt eget språk, de til­la­ter bru­ke­ren å for­bli inn­log­get på sin e‑post, til­la­ter nett­bru­ke­ren å bru­ke nett­bank og å lag­re varer i en handle­vogn i en nett­bu­tikk o.l.

Hva er fordelene med cookies?

Cookies inne­hol­der infor­ma­sjon som er len­ket fra nett­le­se­ren (bru­ke­ren) til en spe­si­fikk ser­ver (nett­si­den). Hvis en nett­le­ser ven­der til­ba­ke til den ser­ve­ren igjen, kan ser­ve­ren lese og hand­le ut fra den infor­ma­sjo­nen. Cookies gir der­med stør­re bru­ker­venn­lig­het og støt­ter sik­ker hånd­te­ring av infor­ma­sjon for man­ge nettil­bud og tje­nes­ter som tid­li­ge­re nevnt.

Vet cookies hvem jeg er?

Nei, cookie­se­ne inne­hol­der bare infor­ma­sjon for gene­risk gjen­kjen­ning av nett­le­se­ren eller av annen ano­nym data. Hvis en nett­side bru­ker cookies for å sam­le inn per­son­li­ge opp­lys­nin­ger, kre­ver per­son­vern­lo­ven at dis­se nett­si­de­ne infor­me­rer bru­ke­ren om at infor­ma­sjo­nen lag­res og hva den skal bru­kes til.

Kan jeg foreta egne innstillinger for cookies?

Ja, nett­le­se­ren til­byr bru­ker å lag­re egne inn­stil­lin­ger for hånd­te­ring av cookies . Du kan inn­stil­le nett­le­se­ren slik at du all­tid må god­kjen­ne nye cookies som kan bli lag­ret data­ma­ski­nen din. Du kan også stil­le den inn slik at nett­le­se­ren din bare god­kjen­ner cookies fra vis­se nett­si­der (f.eks. din favo­ritt­ny­hets­side). Nett­le­se­ren kan også gjø­re det mulig for bru­ke­ren å slet­tes vis­se cookies helt. Det er til og med mulig å vel­ge ald­ri å god­ta cookies. Men det er vik­tig å vite at det val­get redu­se­rer funk­sjo­na­li­te­ten eller ute­luk­ker mulig­he­ten for din nett­le­ser til å let­te din bruk av inter­nett, siden man­ge inter­nettje­nes­ter bru­ker nett­opp cookies.

Kan jeg blokkere cookies?

Ja, noen nett­le­se­re til­la­ter blok­ke­ring av såkal­te tredje­parts-cookies (cookies som set­tes av and­re enn eie­ren av nett­ste­det du er inne på) eller å blok­ke­re cookies som ikke er i sam­svar med dine sik­ker­hets­inn­stil­lin­ger. Men de fles­te nett­si­der bru­ker cookies for å for­bed­re bru­ker­venn­lig­he­ten og sikkerheten.

Cookies krever samtykke

Det euro­pe­is­ke regel­ver­ket om elekt­ro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon kre­ver at virk­som­he­ter infor­me­rer bru­ker­ne før cookies bru­kes. Bru­ker­ne skal også sam­tyk­ke. Krav om infor­ma­sjon og sam­tyk­ke frem­går av Artik­kel 29-grup­pens utta­lel­se om cookies.
Les mer om sam­tyk­ke av informasjonskapsler/Cookies

Her kan du fin­ne annen infor­ma­sjon om per­son­vern og per­son­vern­re­la­ter­te infor­ma­sjon på blant annet nett­si­de­ne til Data­til­sy­net, Trygg bruk, Nett­vett, Skatte­eta­ten og Goog­le Analytics.