Blogg & Søk

Arkiv

Siste kommentarer

Vedtekter og betingelser

Vedtekter og betingelser

Reg­ler & Ved­tek­ter I orga­ni­sa­sjo­ner og for­enin­ger er det man­ge reg­ler og ved­tek­ter å for­hol­de seg til. Enkelt for­klart kan man si at koloni­hage­sys­te­met i Nor­ge er inn­delt i «to orga­ni­sa­sjo­ner» og «15 koloni­ha­ger / koloni­hage­for­enin­ger», og hver av dis­se har…

Hva betyr det å ha kolonihage?

Hva betyr det å ha kolonihage?

Å ha koloni­hage i Oslo er et pri­vi­le­gi­um. Det har vi nevnt fle­re ste­der på våre nett­si­der. Men hva inne­bæ­rer det egent­lig å ha det­te pri­vi­le­gi­et? Alle hage­ne i Oslo er park­om­rå­der for Oslos befolk­ning. Det betyr for det førs­te at alle fel­les­om­rå­der skal være…

Etablering

Oslo krets av Norsk koloni­hage­for­bund ble etab­lert i 1927. Oslokret­sen var orga­ni­sert som en krets­av­de­ling under­lagt NKHF frem til en omor­ga­ni­se­ring i 2007, hvor Oslokret­sen ble skilt ut som en egen all­mennyt­tig orga­ni­sa­sjon. Orga­ni­sa­sjon Oslo krets av NKHF er medlem…