Registrering i nytt ventelistesystem

Overføring fra gammelt til nytt ventelistesystem

Vente­liste­sys­te­met og Hytte­torg flyt­tes nå over til en ny tje­neste­le­ve­ran­dør. Vi har inn­gått avta­le med det nors­ke fir­ma­et Rubic AS som leve­rer stan­dar­di­ser­te med­lems­løs­nin­ger for orga­ni­sa­sjo­ner, idretts­lag, arran­gø­rer med mer. Virkemåte/funksjonalitet er som i det gam­le sys­te­met, selv om skjerm­bil­der osv. ser noe anner­le­des ut.
Alle data i det gam­le sys­te­met — med unn­tak av bru­ker­navn og pass­ord, er flyt­tet over til Rubics platt­form. Ved over­fø­rin­gen ble alle søke­re regist­rert som Rubic-bru­ke­re og regist­rert som med­lem­mer av Oslo krets av Norsk koloni­hage­for­bund, som har ansvar for «Vente­lis­ten» og «Hytte­torg».
Før man får til­gang til sitt med­lem­skap må man akti­ve­res sin Rubic-bru­ker (opp­ret­te bru­ker­navn og pass­ord). Noen hund­re søke­re er alle­re­de akti­ver­te Rubic-bru­ke­re gjen­nom sitt med­lem­skap i en annen for­ening eller orga­ni­sa­sjon som benyt­ter Rubic. Dis­se har alle­re­de Rubic bru­ker­navn og pass­ord og tren­ger ikke å akti­ve­re bru­ke­ren på nytt.
På den­ne siden kan du lese hvor­dan du akti­ve­rer deg som Rubic-bru­ker og får til­gang til ditt med­lem­skap i Oslo krets av NKHF.

Slik aktiveres du som Rubic-bruker og får tilgang til ventelistesystemet og Hyttetorg

Alle søke­re er regist­rert som Rubic-bru­ke­re. For å få til­gang til det nye vente­liste­sys­te­met må man som beskre­vet her på den­ne siden akti­ve­res som Rubic-bru­ker. Noen søke­re er alle­re­de Rubic-bru­ke­re gjen­nom sitt med­lem­skap i en annen orga­ni­sa­sjon som benyt­ter Rubic med­lem­sys­tem.
Dis­se tren­ger ikke å akti­ve­re bru­ke­ren på nytt.

Hvis du er søker som alle­re­de er akti­vert Rubic-bru­ker.
Du tren­ger ikke å akti­ve­re bru­ke­ren på nytt. Du vil mot­ta en e‑post med instruk­sjo­ner om hvor­dan du kom­mer til inn­log­gings­si­den og hvor­dan du får til­gang til ditt med­lem­skap i Oslo krets av NKHF.

Hvis du som søker ikke er akti­vert Rubic-bru­ker.
Meto­de A (vår anbe­fal­te akti­ve­rings­me­to­de

1. Du vil mot­ta en e‑post med akti­ve­rings­len­ke som du skal klik­ke på.
2. Når du akti­ve­rer len­ken kom­mer du til siden hvor du skal angi bru­ker­navn og pass­ord. Det fore­slåt­te bru­ker­nav­net vil være det sam­me som du had­de i det gam­le vente­liste­sys­te­met (= søke­rens epost-adres­se). Du tren­ger alt­så bare å skri­ve inn ditt valg­te pass­ord.
3. Der­et­ter vil det kom­me opp en akti­ve­rings­kna­pp som tar deg rett til inn­log­gings­si­den hvor du kan log­ge deg inn.
4. Ved sene­re anled­nin­ger vil du kom­me til inn­log­ging­si­den via Oslokret­sens nett­side — på sam­me måte som du gjor­de tidligere.

Meto­de B (alter­na­tiv akti­ve­rings­me­to­de)
1. Gå til inn­log­gings­si­den: Logg inn til Min Side
2. Klikk på «Glemt pass­ord eller akti­ver bru­ker?».
3. Skriv inn din e‑postadresse, slik den var i det gam­le vente­liste­sys­te­met.
4. Hvis du ikke hus­ker den eller at den ikke len­ger er aktiv, må du kon­tak­te oslokolonihager@kolonhager.no.
5. Du vil få en bekref­tel­se på e‑post at du vil mot­ta en akti­ve­rings­len­ke.
6. Klikk på akti­ve­rings­len­ken som brin­ger deg til siden hvor du skal opp­gi bru­ker­navn og pass­ord. Fore­slåt­te bru­ker­nav­net vil være det sam­me som du had­de i det gam­le vente­liste­sys­te­met (= søke­rens epost-adres­se). Du tren­ger alt­så bare å skri­ve inn ditt valg­te pass­ord.
7. Der­et­ter vil du kom­me til inn­log­gings­kna­ppen.
8. Ved sene­re anled­nin­ger vil du kom­me til inn­log­ging­si­den via Oslokret­sens nett­side — på sam­me måte som du gjor­de tidligere.