Registrering i nytt ventelistesystem

Overføring fra gammelt til nytt ventelistesystem

Hvis du sto på vente­lis­te i det gam­le sys­te­met og har betalt vente­liste­av­gift for 2016 er du over­ført til det nye systemet.
Men for å ta sys­te­met i bruk må du log­ge deg inn på Min side og regist­re­re ditt fødselsnummer:

Dette må du gjøre for å registrere deg i det nye systemet:

A Lag pass­ord for din nye MIN SIDE

  1. Gå til MIN SIDE og klikk Glemt/nytt pass­ord
  2. Skriv inn din regist­rer­te e‑postadresse og klikk NESTE.
  3. Velg om bekref­tel­ses­ko­den skal sen­des som e‑post eller SMS og klikk NESTE.
  4. Skriv inn e‑postadresse på nytt samt bekref­tel­ses­ko­den du mot­tok og klikk NESTE.
  5. Skriv inn nytt pass­ord og klikk NESTE for å gå til­ba­ke til innloggingssiden.
B Logg inn på MIN SIDE for å leg­ge inn ditt fød­sels­num­mer (11 siffer)
  1. Gå til MIN SIDE
  2. Skriv inn din regist­rer­te e‑postadresse, ditt nye pass­ord og klikk LOGG INN.
  3. Skriv inn sik­ker­hets­ko­den som du mot­tok som SMS til ditt regist­rer­te mobil­num­mer og klikk NESTE.
  4. Skriv inn fød­sels­num­mer og klikk KONTROLLER FØDSELSNUMMER
  5. Hvis alt har gått slik det skul­le vil du nå være inn­log­get på MIN SIDE
Der­som du ikke har eller hus­ker din e‑postadressen som du er regist­rert med, må du kon­tak­te oss pr e‑post som du fin­ner her.