Husk også at det er egne prio­ri­te­rings­reg­ler i hage­ne. Hage­ne har anled­ning til å prio­ri­te­re inn­til 75% av til­de­lin­gen til fami­li­er med barn under 13 år. Det­te er reg­ler som er ved­tatt av års­mø­tet i Oslokret­sen og kan end­res. Ansi­en­ni­tet er det bæren­de prin­sipp som lig­ger til grunn for til­de­lin­gen.
Vente­liste­plas­se­rin­gen vil der­for ikke være helt nøyaktig.

Hver hage kan selv vel­ge om de øns­ker å prio­ri­te­re and­re grup­per i peri­oder, og i hvil­ken grad det skal skje. Om det skal prio­ri­te­res og evt. i hvil­ken grad skal ved­tas på hage­nes års­møte hvert år og skal bekjent­gjø­res her på Oslokret­sens nettsted.

Koloni­ha­gerHage­nes prio­ri­te­ring av søkere
Etter­stad Kolonihager75% barne­fa­mi­li­er med barn under 13 år
Hjem­mets kolonihagerPrio­ri­te­ring 2021 — 50% barne­fa­mi­li­er med barn under 13 år og 50% etter ansiennitet
Rode­løk­kens KolonihagerKun ansi­en­ni­tet.
Sogn hage­ko­lo­niBarne­fa­mi­li­er med barn under 13 år ved 50% av overdragelsene.
Sol­vang — avd. 150% Ansi­en­ni­tet, 25% Barne­fa­mi­li­er, 25% Under 40 år.
Sol­vang — avd. 2Prio­ri­te­rer 50 % av søke­re under 40 år.
Sol­vang — avd. 350% ansi­en­ni­tet, 50% under 40 år.
Sol­vang — avd. 450 pro­sent til søke­re på ordi­nær vente­lis­te, 50 pro­sent til søke­re under 40 år.
Sol­vang — avd. 550% der søker er under 40 år og har barn under 8 år og 50% og etter ansiennitet.