Husk også at det er egne prio­ri­te­rings­reg­ler i hage­ne. Hage­ne har anled­ning til å prio­ri­te­re inn­til 75% av til­de­lin­gen til fami­li­er med barn under 13 år. Det­te er reg­ler som er ved­tatt av års­mø­tet i Oslokret­sen og kan end­res. Ansi­en­ni­tet er det bæren­de prin­sipp som lig­ger til grunn for til­de­lin­gen.
Vente­liste­plas­se­rin­gen vil der­for ikke være helt nøy­ak­tig.

Hver hage kan selv vel­ge om de øns­ker å prio­ri­te­re and­re grup­per i peri­oder, og i hvil­ken grad det skal skje. Om det skal prio­ri­te­res og evt. i hvil­ken grad skal ved­tas på hage­nes års­møte hvert år og skal bekjent­gjø­res her på Oslokret­sens nett­sted.

Koloni­ha­gerHage­nes prio­ri­te­ring av søke­re
Etter­stad Koloni­ha­ger75% til barne­fa­mi­li­er som har barn under 13 år. Res­ten etter ansi­en­ni­tet.
Hjem­mets Koloni­ha­ger50% til fami­li­er med barn under 5 år. Res­ten etter ansi­en­ni­tet.
Rode­løk­kens Koloni­ha­ger25% til barne­fa­mi­li­er som har barn under 13 år. Res­ten etter ansi­en­ni­tet.
Sogn hage­ko­lo­niBarne­fa­mi­li­er som har barn under 13 år. Res­ten etter ansi­en­ni­tet.
Sol­vang — avd. 125 % til barne­fa­mi­li­er som har barn under 13 år. 25 % til søke­re som er under 40 år. Res­ten etter ansi­en­ni­tet.
Sol­vang — avd. 250% til søke­re som er under 40 år. Res­ten etter ansi­en­ni­tet.
Sol­vang — avd. 350% til søke­re som er under 40 år. Res­ten etter ansi­en­ni­tet.
Sol­vang — avd. 450% for fami­li­er med barn under 13 år. Res­ten etter ansi­en­ni­tet.
Sol­vang — avd. 550% til barne­fa­mi­li­er som har barn under 8 år og er selv under 40 år. Res­ten etter ansi­en­ni­tet.