Husk også at det er egne prio­ri­te­rings­reg­ler i hage­ne. Hage­ne har anled­ning til å prio­ri­te­re inn­til 75% av til­de­lin­gen til fami­lier med barn under 13 år. Det­te er reg­ler som er ved­tatt av års­mø­tet i Oslokret­s­en og kan end­res. Ansi­en­ni­tet er det bæren­de prin­sipp som lig­ger til grunn for til­de­lin­gen.
Vente­liste­plas­se­rin­gen vil der­for ikke være helt nøy­ak­tig.

Hver hage kan selv vel­ge om de øns­ker å prio­ri­te­re andre grup­per i peri­oder, og i hvil­ken grad det skal skje. Om det skal prio­ri­te­res og evt. i hvil­ken grad skal ved­tas på hage­nes års­mø­te hvert år og skal bekjent­gjø­res her på Oslokret­sens nett­sted.

Koloni­hagerHage­nes prio­ri­te­ring av søke­re
  
Etter­stad Koloni­hagerDet kun ansi­en­ni­tet som gjel­der.
Ingen spe­si­el­le prio­ri­te­rin­ger i år.
Hjem­mets Koloni­hagerDet kun ansi­en­ni­tet som gjel­der.
Ingen spe­si­el­le prio­ri­te­rin­ger i år.
Rode­løk­kens Koloni­hagerDet kun ansi­en­ni­tet som gjel­der.
Ingen spe­si­el­le prio­ri­te­rin­ger i år.
Sogn hage­ko­lo­ni50% barne­fa­mi­lier.
Sol­vang — avd. 125% barne­fa­mi­lier.
25% und­rer 40 år.
Sol­vang — avd. 250% under 40 år.
Sol­vang — avd. 350% under 40 år.
Sol­vang — avd. 475% barne­fa­mi­lier og 25% fra lis­ten.
Sol­vang — avd. 5Prio­ri­te­rer søke­re under 40 år med barn under 8 år med 50%,
og søke­re etter ansi­en­ni­tet med 50%.