Vedtekter & Betingelser

Regler & Vedtekter

I orga­ni­sa­sjo­ner og for­enin­ger er det man­ge reg­ler og ved­tek­ter å for­hol­de seg til.
Enkelt for­klart kan man si at koloni­ha­ge­ne i Nor­ge er inn­delt i «to orga­ni­sa­sjo­ner» og «15 koloni­ha­ger / koloni­hage­for­enin­ger», og hver av dis­se har til­dels uli­ke reg­ler og vedtekter.

Oslokretsens betingelser

Betin­gel­ser for å stå på vente­lis­te for til­de­ling av koloni­hage­par­sell og hyt­te i Oslo.

Når man set­ter seg på vente­lis­te for å få til­delt en koloni­hage­par­sell i en av Oslos koloni­ha­ger, må man god­ta Oslokret­sens betin­gel­ser for å stå på vente­lis­ten, og for å få til­delt kolonihagehytte/parsell.

Kolonistens forpliktelser

Det å ha en koloni­hage er både et pri­vi­le­gi­um og en for­plik­tel­se. Du har ansvar for å hol­de din egen hyt­te og hage / par­sell i orden. Og du er også med på å hol­de fel­les­om­rå­de­ne fine, så de er repre­sen­ta­ti­ve områ­der som også byens befolk­ning kan benyt­te til lek og ro. Og du er en del av et fel­les­skap, et lite sam­funn i miniatyr.