Sett deg på ventelisten

Sett deg på ventelisten

Hvis du vil set­te deg på vente­lis­te for til­de­ling av hytte/parsell i Oslo, klik­ker du på kna­ppen SETT DEG VENTELISTEN.

For å bli regist­ret må du ha fylt 18 år og bo på en folke­re­gist­rert bosteds­adres­se i Oslo. Merk at du må skri­ve inn nav­net ditt akku­rat slik det er regist­rert i Folkeregisteret.