Regler & Vedtekter

I orga­ni­sa­sjo­ner og for­enin­ger er det man­ge reg­ler og ved­tek­ter å for­hol­de seg til. Enkelt for­klart kan man si at koloni­hage­sys­te­met i Nor­ge er inn­delt i «to orga­ni­sa­sjo­ner» og «15 koloni­ha­ger / koloni­hage­for­enin­ger», og hver av dis­se har til­dels uli­ke reg­ler og vedtekter.

Les mer om våre ved­tek­ter og betingelser