Sty­ret i Kret­sen øns­ker at alle kolo­nis­ter del­tar i arbei­det med å sik­re oss en fort­satt leie­av­ta­le med Oslo kom­mu­ne. Hver enkelt av oss kan gjen­nom aktiv bruk av egen par­sell og fel­les­om­rå­der, bidra til at koloni­ha­ge­ne opp­le­ves som vik­ti­ge ressurser.

I for­bin­del­se med at Oslo er utnevnt til Miljø­ho­ved­stad 2019, ser vi en mulig­het til å vise frem hage­ne våre som for­val­te­re av grøn­ne ver­di­er og arts­mang­fold. Oslo som Miljø­ho­ved­stad kan være en flott are­na å pro­mo­te­re kolonihagesaken.

Oslokret­sen øns­ker at alle hage­ne for­be­re­der seg til å del­ta i fei­rin­gen av Ver­dens miljø­d­ag den 5. juni, samt at hele sesong 2019 blir et år i dyr­kin­gens tegn.

Hver enkelt koloni­hage opp­munt­res til å ta kon­takt med bydels­ut­val­get i egen bydel, for å son­de­re mulig­he­ten for et sam­ar­beid. Hver bydel skal ha opp­ret­tet et eget utvalg som har det over­ord­ne­de ansva­ret for den loka­le mar­ke­rin­gen, og her bør vi være på til­buds­si­den. Våre koloni­ha­ger har fel­les­area­ler, vekst­hus, biku­ber, frukt­pres­ser og felleshus.

Kolo­nis­te­ne besit­ter sam­let stor kom­pe­tan­se på dyrk­ning og hage­bruk. La alle de gode ide­ene spi­re, og del dem gjer­ne med de and­re kolonihagene.

La oss ta i et tak sam­men med res­ten av Oslo, og vise at koloni­ha­ge­ne er for­val­te­re av grøn­ne verdier!