Registrering i nytt ventelistesystem

Overføring fra gammelt til nytt ventelistesystem

PS! Det­te er ennå ikke lan­sert — VENT NY E‑POST!!!
Vente­liste­sys­te­met med hytte­torg flyt­tes nå over til en ny tje­neste­le­ve­ran­dør. Vi har inn­gått avta­le med det nors­ke fir­ma­et Rubic som leve­rer stan­dar­di­ser­te med­lems­løs­nin­ger for orga­ni­sa­sjo­ner, idretts­lag, arran­gø­rer med mer. Virkemåte/funksjonalitet er som i det gam­le sys­te­met, selv om skjerm­bil­der etc. ser noe anner­le­des ut.
Alle data i det gam­le sys­te­met — med unn­tak av bru­ker­navn og pass­ord, er flyt­tet over til Rubics platt­form. Ved over­fø­rin­gen ble alle søke­re regist­rert som Rubic-bru­ke­re og de ble regist­rert som med­lem­mer av Oslo krets av Norsk koloni­hage­for­bund som har ansvar for vente­lis­ten og Hytte­torg
Før man får til­gang til sitt med­lem­skap må man akti­ve­re sin Rubic-bru­ker (opp­ret­te bru­ker­navn og pass­ord). Noen hund­re søke­re er alle­re­de akti­ver­te Rubic-bru­ke­re gjen­nom sitt med­lem­skap i en annen for­ening eller orga­ni­sa­sjon som benyt­ter Rubic. Dis­se har alle­re­de Rubic bru­ker­navn og pass­ord og tren­ger ikke å akti­ve­re bru­ke­ren på nytt. Se len­ke om hvor­dan du akti­ver din bru­ker og får til­gang til ditt med­lem­skap i Oslo krets av Norsk kolonihageforbund.

Slik aktiverer du din Rubic-bruker og får tilgang til ventelistesystemet

Alle søke­re er regist­rert som Rubic-bru­ke­re. For å få til­gang til det nye vente­liste­sys­te­met må man som beskre­vet akti­ve­re sin Rubic-bru­ker.
Noen hund­re søke­re er alle­re­de Rubic-bru­ke­re gjen­nom sitt med­lem­skap i en annen orga­ni­sa­sjon som benyt­ter Rubics med­lem­sys­tem.
Dis­se tren­ger ikke å akti­ve­re bru­ke­ren sin på nytt.

På lan­se­rings­da­gen vil alle søke­re mot­ta en e‑post fra oss:
1. Hvis du er en søker som alle­re­de har en akti­vert Rubic-bru­ker
Du tren­ger ikke å akti­ve­re bru­ke­ren din på nytt. Du vil mot­ta en e‑post med instruk­sjo­ner om hvor­dan du kom­me til inn­log­ging­si­den og hvor­dan du får til­gang til sitt med­lem­skap i Oslo krets av Norsk kolonihageforbund.

2. Hvis du er en søker som ikke har akti­vert din Rubic-bruker

Meto­de A (vår anbe­fal­te aktiveringsmetode)

 1. Du vil mot­ta en e‑post som inne­hol­der en len­ke du skal tryk­ke på.
 2. Når du tryk­ker på len­ken kom­mer du til siden hvor du skal angi bru­ker­navn og pass­ord. Det fore­slåt­te bru­ker­nav­net vil være det sam­me som du had­de i det gam­le vente­liste­sys­te­met (= søke­rens epost-adres­se). I prak­sis tren­ger du alt­så bare å skri­ve inn sitt valg­te passord.
 3. Der­et­ter vil det kom­me opp en kna­pp som tar deg rett til inn­log­gings­si­den hvor du kan log­ge deg inn.
 4. Ved sene­re anled­nin­ger vil du kom­me til inn­log­ging­si­den via Oslokret­sens nett­side — på sam­me måte som du gjor­de tidligere.

Meto­de B (alter­na­tiv aktiveringsmetode)

 1. Gå til inn­log­gings­si­den: [len­ke kom­mer]
 2. Klikk på «akti­ver bru­ker eller glemt passord».
 3. Skriv inn din e‑postadresse slik den var i det gam­le ventelistesystemet.
 4. Hvis du ikke hus­ker den eller den ikke er aktiv len­ger, må du kon­tak­te oslokolonihager@kolonhager.no.
 5. Du vil få en bekref­tel­se fra sys­te­met at du vil mot­ta aktiveringseposten.
 6. Du vil mot­ta en e‑post med aktiveringslenke.
 7. Når du tryk­ker på lin­ken kom­mer du til siden hvor du skal angi bru­ker­navn og pass­ord. Det fore­slåt­te bru­ker­nav­net vil være det sam­me som du had­de i det gam­le vente­liste­sys­te­met (= søke­rens epost-adres­se). I prak­sis tren­ger du alt­så bare å skri­ve inn sitt valg­te passord.
 8. Der­et­ter vil det duk­ke opp en kna­pp som tar deg rett til inn­log­ging­si­den hvor du kan log­ge deg inn.
 9. Ved sene­re anled­nin­ger vil du kom­me til inn­log­ging­si­den via Oslokret­sens nett­side — på sam­me måte som du gjor­de tidligere.