Nettsider & Medlemssystem

Nytt ventelistesystem med annonsering og salg av ledige hytter på Min side

Oslokret­sen har lan­sert nye nett­si­der og et nytt vente­liste­sys­tem med den nye tje­nes­ten «Hytte­torg».

De vik­tigs­te end­rin­ge­ne for deg som søker er:

  • Ledi­ge koloni­hage­hyt­ter vil bli lagt ut for salg på MIN SIDE. All rele­vant infor­ma­sjon om hyt­ten blir pub­li­sert på Hytte­torg på MIN SIDE, og vi vil ikke len­ger inn­kal­le søke­re til vis­nin­ger. Det blir arran­gert åpne vis­nin­ger hvor alle søke­re kan møte. Etter vis­nin­gen må du selv sør­ge for å regist­re­re inter­es­se for kjøp. Søker­ne får også e‑postvarslinger når hyt­ter blir lagt ut for salg.
  • Søke­re må nå regist­re­re sitt fød­sels­num­mer (11 sif­fer). Det blir fore­tatt direk­te opp­slag mot folke­re­gis­te­ret for å kon­trol­le­re at nye søke­re bor i Oslo, samt å kon­trol­le­re at søker bor i Oslo når han/hun vil kjø­pe en hyt­te (mens man står på vente­lis­ten kan man bo uten­for Oslo.)
  • Det blir ikke len­ger sendt ut fak­tu­ra pr brev. Nye søke­re beta­ler med beta­lings­kort når de set­ter seg på vente­lis­ten.
    Sene­re får man en årlig e‑postfaktura.
  • All kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom søke­re og Oslokret­sen vil fra nå av skje elekt­ro­nisk via e‑post eller SMS. Der­for er det et krav at søke­re er regist­rert på MIN SIDE med e‑postadresse og mobil­num­mer
  • Søke­re vil fra nå av stå på vente­lis­te i alle koloni­ha­ger til en fast pris (kr 300,-). Eksis­te­ren­de søke­re vil ved over­gan­gen behol­de sin plass / ansi­en­ni­tet i koloni­ha­ge­ne de alle­re­de er regist­rert i, og få ansi­en­ni­tet fra over­gangs­da­to­en i de and­re koloni­ha­ge­ne i Oslo
  • Alle som står på vente­lis­te i det gam­le sys­te­met må selv regist­re­re seg i det nye sys­te­met for å bli flyt­tet over.

Våre nettsider

I 2017 lan­ser­te vi nye nett­si­der. Nett­si­de­ne er respon­s­ive. Det vil si at de til­pas­ser seg i stør­rel­se og design etter den platt­for­men (PC/MAC, nett­brett, smart­te­le­fo­ner, Smart TV) du opp­sø­ker dem fra. Den størs­te end­rin­gen fra de gam­le nett­si­de­ne er tro­lig det­te, samt mere infor­ma­tivt og opp­da­tert inn­hold på våre nye nett­si­der.

Tra­fik­ken på inter­net­tet er i kon­stant end­ring. Man­ge av dere fin­ner oss nå gjen­nom mobi­le enhe­ter, og den­ne tenden­sen fort­set­ter. Uttryk­ket vi har valgt skal være funk­sjo­nelt på små skjer­mer, men også gi en god bru­ker­opp­le­vel­se på sto­re skjer­mer. Målet er at du uan­sett enhet lett skal fin­ne frem på side­ne, og få et godt inn­trykk hva Oslo krets av NKHF står for og gjør.

Vi er spent på hva du mener om de nye nett­si­de­ne!
Har du et inn­spill til oss?
Send oss din e‑post — klikk her >