Kart over kolonihagene i Oslo

Hvor er hyttene og parsellene?

Koloni­ha­ge­ne i Oslo opp­sto på begyn­nel­sen av 1900-tal­let og var i man­ge år et begren­set områ­de for all­menn­he­ten, men i takt med tiden har også koloni­ha­ge­ne for­and­ret seg til å være et åpent områ­de for alle.
Vi som kolo­nis­ter vet det mes­te om vår koloni­hage og vi vet «nes­ten» hvem alle er og hvil­ken hytte/parsell de til­hø­rer.
Det skal nev­nes at man­ge av vei­ene er inter­ne og er der­for ikke all­tid søk­ba­re på net­tet. Som besø­ken­de eller som står på vente­lis­ten over ledi­ge hytter/parseller kan det være vans­ke­lig å vite hvor vei­er og belig­gen­het er, så håper vi den­ne vei­led­nin­gen tar deg let­te­re fram.
Med dagens digi­ta­le tek­no­lo­gi gjø­res det let­te­re for deg og offent­li­ge nød­eta­ter å gjen­fin­ne til den enkel­te hytte/parsell, enten via Matrik­ke­len — Nor­ges eien­doms­re­gis­ter, norgeskart.no og/eller koloni­ha­ge­nes egne inter­ne kart på dere nett­si­der eller inngangsporter.