Husk også at det er egne prio­ri­te­rings­reg­ler i hage­ne. Hage­ne har anled­ning til å prio­ri­te­re inn­til 75% av til­de­lin­gen til fami­li­er med barn under 13 år. Det­te er reg­ler som er ved­tatt av års­mø­tet i Oslokret­sen og kan end­res. Ansi­en­ni­tet er det bæren­de prin­sipp som lig­ger til grunn for til­de­lin­gen.
Vente­liste­plas­se­rin­gen vil der­for ikke være helt nøyaktig.

Hver hage kan selv vel­ge om de øns­ker å prio­ri­te­re and­re grup­per i peri­oder, og i hvil­ken grad det skal skje. Om det skal prio­ri­te­res og evt. i hvil­ken grad skal ved­tas på hage­nes års­møte hvert år og skal bekjent­gjø­res her på Oslokret­sens nettsted.

Koloni­ha­gerHage­nes prio­ri­te­ring av søkere
Etter­stad kolonihage• 50% etter ansiennitet.
•25% barne­fa­mi­li­er med barn under 13 år.
• 25% under 40 år.
Hjem­mets Kolonihager• prio­ri­te­re 1 av 3 hyt­ter til søke­re under 40 år. 
Rode­løk­kens KolonihagerKun ansi­en­ni­tet.
Sogn Hage­ko­lo­ni• 50% barne­fa­mi­li­er med barn under 13 år.
Sol­vang — avd. 1• 50% etter ansiennitet.
• 25% barnefamilier.
• 25% under 40 år.
Sol­vang — avd. 2• 50% under 40 år.
Sol­vang — avd. 3• 50% av par­sel­ler for salg til kjø­pe­re under 40 år.
Sol­vang — avd. 4• 50% etter ansiennitet.
• 50% med barn under 13 år.
Sol­vang — avd. 5• 75% av til­de­lin­gen til fami­li­er med barn under 13 år.