Ventelisten

Ofte stil­te spørsmål

  Til­ba­ke  |  Vente­lis­ten

Hva er ventelisten?

En av Oslokret­sens vik­tigs­te opp­ga­ver er å sør­ge for at det er en kor­rekt og enhet­lig prak­sis for til­de­ling av parsell/hytte. Til­de­ling skal skje etter kjen­te, objek­ti­ve og for­ut­sig­ba­re kriterier.

For­di etter­spør­se­len etter koloni­hage­hyt­ter er mye stør­re enn til­gjen­ge­lig­he­ten, må man set­te seg på vente­lis­te som admi­ni­stre­res av Oslokretsen.

Les mer 

Hvem kan stå på ventelisten?

For å stå på vente­lis­ten må du være fylt 18 år og bo på folke­re­gist­rert bosteds­adres­se i Oslo.

Hvordan setter jeg meg på ventelisten?

Gå til MIN SIDE og følg vei­vi­se­ren «Sett deg på ventelisten».

Hvor lenge må man vente før man får tildelt hytte/parsell?

De fles­te som har fått til­delt parsell/hytte de sis­te åre­ne har stått på vente­lis­ten i minst 10 år. Hyt­ter som er i dår­lig til­stand og som kre­ver omfat­ten­de påkostninger/renoveringer er mind­re attrak­ti­ve og går gjer­ne til søke­re med lave­re ansiennietet.

Hva koster det å stå på ventelisten?

Vente­liste­av­gif­ten fin­ner du her 

Jeg finner ikke fakturaen. Hvordan får jeg ny?

Fak­tu­ra sen­des ut som e‑post til e‑postadressen som du er regist­rert med på MIN SIDE. Fak­tu­ra­en vil også være til­gjen­ge­lig under «Beta­lin­ger» på MIN SIDE.

Hvor mange står på ventelisten?

Pr. 31. mai 2022 er det ca 7.672 regist­rer­te vente­liste­sø­ke­re. Merk at alle står på vente­lis­te i alle hager.

Hvem kan jeg overdra ventelisteplassen til?

Vente­liste­plas­sen kan kun arves/overdras til ekte­fel­le, regis­tert part­ner eller sam­bo­er i par­for­hold man har hatt fel­les bosteds­adres­se med i mer enn 2 (to) år.

Hvordan sier jeg opp mitt medlemskap?

Hvorfor må jeg oppgi mobilnummer og e‑postadresse ved registrering?

Fra og med 2017 vil alle mel­din­ger fra Oslokret­sen til søker skje elekt­ro­nisk. Det­te inklu­de­rer fak­tu­ra og mel­din­ger om ledi­ge hytter/parseller.

Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummeret mitt ved registrering?

Når søke­ren set­ter seg på vente­lis­ten og når han/hun søker om å over­ta parsell/hytte blir fød­sels­num­me­ret brukt i en maski­nell online sjekk mot Folke­re­gis­te­ret for å kon­trol­le­re at søke­rens bosteds­adres­se er i Oslo. Fød­sels­num­me­ret er skjult og ikke til­gjen­ge­lig for administrator.

Må jeg bo i Oslo for å sette meg på ventelisten?

Du må ha folke­re­gist­rert bosteds­adres­se i Oslo og bo på den­ne når du set­ter deg på vente­lis­ten og når du mel­der inter­es­se for å kjøpe.

Hvorfor har jeg ikke lenger en medsøker?

Begre­pet med­sø­ker er ikke len­ger i bruk.

Men vente­liste­plas­sen kan arves/overdras til ekte­fel­le, regis­tert part­ner eller sam­bo­er i par­for­hold man har hatt fel­les bosteds­adres­se med i mer enn 2 (to) år.

Jeg har fått ny e‑postadresse. Hvordan endrer jeg den gamle?

Logg inn på MIN SIDE med din gam­le e‑postadresse som bru­ker­navn og opp­da­ter e‑postadressen under Min pro­fil.

Må jeg melde endring av min bostedsadresse til dere?

Logg inn på MIN SIDE med din e‑postadresse som bru­ker­navn og opp­da­ter din nye bosteds­adres­se under Min pro­fil.

Fant du ikke sva­ret på ditt spørs­mål, send oss en e‑post