Litt av hvert

Ofte stil­te spørsmål

  Til­ba­ke  |  Litt av hvert

Jeg ønsker å snakke med noen, hvor kan jeg ringe?

Det er ikke mulig å kon­tak­te Oslokret­sen pr tele­fon, men du kan ta kon­takt med oss her 

Hvor finner jeg gjeldende regler og vedtekter?

Reg­ler og ved­tek­te­ne m.m. lig­ger her 

Hva koster det årlig å ha kolonihagehytte/parsell?

I alle hager beta­ler man jord­leie til Oslo kom­mu­ne, og en hage­kon­tin­gent som dek­ker drifts­kost­na­der, samt strøm­ut­gif­ter. Belø­pet er ulikt fra koloni­hage til kolonihage.
I til­legg har de fles­te koloni­ha­ge­ne star­tet med å byg­ge opp drifts­mid­ler for å kun­ne rus­te opp infra­s­tuk­tur som vei­er, strøm­nett osv.
Fell­s­kost­na­de­ne ved å ha koloni­hage­hyt­te vil i 2017 lig­ge mel­lom kr 6.500 (Rode­løk­ka) og drøyt kr 14.000 (Sol­vang 3).

Fant du ikke sva­ret på ditt spørs­mål, send oss en e‑post