Kolonistens forpliktelser

Ofte stil­te spørsmål

  Til­ba­ke  |  Kolo­nis­tens forpliktelser

Hvilke forpliktelser har jeg som kolonist?

Hvor mange dugnadstimer må jeg yte for fellesskapet?

De ni hage­for­enin­ge­ne har litt uli­ke reg­ler. Pålagt fellesarbeid/dugnad varie­rer fra 6 til 15 timer pr. sesong per par­sell, og man må beta­le et gebyr per mang­len­de time der­som man ikke fyl­ler opp «dug­nads­kvo­ten». Typisk gebyr (pr. mars 2017) er kr 500,- pr. time.

Må jeg ta på meg verv og delta i komitéer?

For at koloni­hage­sam­fun­net skal fun­ge­re må de som eier hyt­te del­ta i komi­te­er og ta på seg for­skjel­li­ge verv. Det for­ven­tes der­for at alle tar et tak etter tur.

Les mer 

Må man bo i hytta om sommeren?

Boti­den er fra 1. april til 31. okto­ber. Man må ikke bo i hyt­ta, men den må være i jevn­lig bruk.

Les mer 

Fant du ikke sva­ret på ditt spørs­mål, send oss en e‑post