Fakturarutiner

Fakturarutiner

Nye fak­tu­raru­ti­ner fra 1. janu­ar 2018 Med nytt vente­liste­sys­tem føl­ger det nye ruti­ner for fak­tu­re­ring av vente­liste­av­gift. Fak­tu­ra med KID-num­mer sen­des ut som PDF-ved­legg i e-post. Fak­tu­ra­en blir også å fin­ne under «Fak­tu­ra­er» i...