Oslo Miljøhovedstad 2019

Oslo Miljøhovedstad 2019

Sty­ret i Kret­sen øns­ker at alle kolo­nis­ter del­tar i arbei­det med å sik­re oss en fort­satt leie­av­ta­le med Oslo kom­mu­ne. Hver enkelt av oss kan gjen­nom aktiv bruk av egen par­sell og fel­les­om­rå­der, bidra til at koloni­ha­ge­ne opp­le­ves som vik­ti­ge...
Oslo Miljøhovedstad 2019

Hva betyr det å ha kolonihage?

Å ha koloni­hage i Oslo er et pri­vi­le­gi­um. Det har vi nevnt fle­re ste­der på våre nett­si­der. Men hva inne­bæ­rer det egent­lig å ha det­te pri­vi­le­gi­et? Alle hage­ne i Oslo er park­om­rå­der for Oslos befolk­ning. Det betyr for det førs­te at alle...

Etablering

Oslo krets av Norsk koloni­hage­for­bund ble etab­lert i 1927. Oslokret­sen var orga­ni­sert som en krets­av­de­ling under­lagt NKHF frem til en omor­ga­ni­se­ring i 2007, hvor Oslokret­sen ble skilt ut som en egen all­mennyt­tig orga­ni­sa­sjon. Orga­ni­sa­sjon Oslo...