Søk

Arkiv — måned og år

Siste kommentarer

Velkommen til Oslos kolonihager

Velkommen til Oslos kolonihager 

1. mai åpner alle byens koloni­ha­ger seson­gen. Hage­ne med gjer­der er åpne, og byens befolk­ning er vel­kom­men inn. Frukt­rær­ne bloms­ter og det er verd å leg­ge en tur inn­om hage­ne for å se. Utover seson­gen har de for­skjel­li­ge hage­ne man­ge akti­vi­te­ter. Man­ge av hage­ne har…

Oslo Miljøhovedstad 2019

Oslo Miljøhovedstad 2019 

Sty­ret i Kret­sen øns­ker at alle kolo­nis­ter del­tar i arbei­det med å sik­re oss en fort­satt leie­av­ta­le med Oslo kom­mu­ne. Hver enkelt av oss kan gjen­nom aktiv bruk av egen par­sell og fel­les­om­rå­der, bidra til at koloni­ha­ge­ne opp­le­ves som vik­ti­ge res­sur­ser. I forbindelse…

Fakturarutiner

Fakturarutiner 

Nye fak­tu­raru­ti­ner fra 1. janu­ar 2018 Med nytt vente­liste­sys­tem føl­ger det nye ruti­ner for fak­tu­re­ring av vente­liste­av­gift. Fak­tu­ra med KID-num­mer sen­des ut som PDF-ved­legg i e‑post. Fak­tu­ra­en blir også å fin­ne under «Fak­tu­ra­er» i hoved­me­ny­en på MIN SIDE. Omlag 3 uker…

Vedtekter og betingelser

Vedtekter og betingelser 

Reg­ler & Ved­tek­ter I orga­ni­sa­sjo­ner og for­enin­ger er det man­ge reg­ler og ved­tek­ter å for­hol­de seg til. Enkelt for­klart kan man si at koloni­hage­sys­te­met i Nor­ge er inn­delt i «to orga­ni­sa­sjo­ner» og «15 koloni­ha­ger / koloni­hage­for­enin­ger», og hver av dis­se har…

Hva betyr det å ha kolonihage?

Hva betyr det å ha kolonihage? 

Å ha koloni­hage i Oslo er et pri­vi­le­gi­um. Det har vi nevnt fle­re ste­der på våre nett­si­der. Men hva inne­bæ­rer det egent­lig å ha det­te pri­vi­le­gi­et? Alle hage­ne i Oslo er park­om­rå­der for Oslos befolk­ning. Det betyr for det førs­te at alle fel­les­om­rå­der skal være…

Etablering 

Oslo krets av Norsk koloni­hage­for­bund ble etab­lert i 1927. Oslokret­sen var orga­ni­sert som en krets­av­de­ling under­lagt NKHF frem til en omor­ga­ni­se­ring i 2007, hvor Oslokret­sen ble skilt ut som en egen all­mennyt­tig orga­ni­sa­sjon. Orga­ni­sa­sjon Oslo krets av NKHF er medlem…