Oslo krets av Norsk koloni­hage­for­bund ble etab­lert i 1927. Oslokret­sen var orga­ni­sert som en krets­av­de­ling under­lagt NKHF frem til en omor­ga­ni­se­ring i 2007, hvor Oslokret­sen ble skilt ut som en egen all­mennyt­tig organisasjon.

Orga­ni­sa­sjon
Oslo krets av NKHF er med­lem av Norsk koloni­hage­for­bund, en lands­om­fat­ten­de orga­ni­sa­sjon for alle koloni­ha­ger og par­sell­ha­ger i Nor­ge. NKHF har bl.a. som mål å sam­ar­bei­de inter­na­sjo­nalt med koloni­hage­for­enin­ger i hele Europa.

Nor­ge har bl.a. koloni­ha­ger i Stav­an­ger, Trond­heim, Dram­men. Dis­se er med­lem av NKHF. I til­legg fin­nes det koloni­ha­ger i Ski­en, San­de­fjord, Tøns­berg og Haugesund.

Norsk koloni­hage­for­bund og Oslokretsen
NKHF og Oslo krets av NKHF har i alle år vært driv­kraf­ten for koloni­hage­sa­ken i Nor­ge med bidrag fra ildj­se­ler. Det er i dag fle­re områ­der i Oslo kom­mu­ne som kan egne seg for stør­re eller mind­re koloni­ha­ger, men det er et vans­ke­lig arbeid all den tid bolig­pres­set er så stort i kommunen.

Nye koloni­ha­ger

Å få lagt ut nye områ­der til koloni­ha­ger har vært en kon­ti­nu­er­lig pro­sess som fle­re gan­ger ikke har latt seg gjen­nom­føre. I 1957 lovet byplan­sje­fen i Oslo at et områ­de ved Østen­sjø­van­net skul­le leg­ges ut til par­sel­ler. Det ble det ingen­ting av.

I 1986 var både Plan og byg­nings­eta­ten og NKHF klar for at det skul­le etab­le­res rundt 100 par­sel­ler i områ­det ved Lil­le Stens­rud gård. Det ble opp­rin­ne­lig lovet ca 40 dekar til for­må­let. Imid­ler­tid ble også det­te regu­lert til and­re for­mål i begyn­nel­sen av 2000–tallet.

Grønt­pla­nen
Oslo krets av NKHF er alli­ke­vel gla­de for den kla­re hold­nin­gen til Plan og byg­nings­eta­ten om beva­ring av de eksis­te­ren­de koloni­ha­ge­ne i Grønt­pla­nen for Oslo som vik­ti­ge grøntområder.

Nye kon­trak­ter om leie av area­ler ble inn­gått med Oslo kom­mu­ne i 1999. Kon­trak­ten har en varig­het frem til 2025 med rett til fornyelse.

Bistand
Husk at vi tren­ger din hjelp til å fin­ne egne­de områ­der i Oslo eller i til­gren­sen­de kom­mu­ner! Har du et stort kon­takt­nett innen poli­tikk og⁄eller nærings­liv kan det være ver­di­fullt for oss å få kon­takt med deg! Eller rett og slett om du står på lis­te og er inter­es­sert i å yte en inn­sats for oss for å arbei­de for fle­re kolon­ha­ger. Send din hen­ven­del­se til oslokretsen@kolonihager.no og vi vil ta kon­takt med deg!