Regler & Vedtekter

Regler & Vedtekter

I orga­ni­sa­sjo­ner og for­enin­ger er det man­ge reg­ler og ved­tek­ter å for­hol­de seg til. Enkelt for­klart kan man si at koloni­hage­sys­te­met i Nor­ge er inn­delt i «to orga­ni­sa­sjo­ner» og «15 koloni­ha­ger eller koloni­hage­for­enin­ger», og hver av dis­se har til­dels uli­ke reg­ler og ved­tek­ter, men inn­be­fat­ter seg sammen;

  • Norsk koloni­hage­for­bund (NKHF/Forbundet)
  • Oslo krets av NKHF (Oslokret­sen)
  • Alle kolonihager/kolonihageforeninger

Norsk kolonihageforbund

Norsk koloni­hage­for­bund ble stif­tet i 1927 i Oslo. For­må­let er å sik­re eksis­te­ren­de koloni­ha­ger og arbei­de for å opp­ret­te nye. Idag er det 15 koloni­ha­ger som er med­lem av For­bun­det, som repre­sen­te­rer ca 1500 kolo­nis­ter. De fles­te koloni­ha­ge­ne (9) er i Oslo, men det er også opp­ret­tet koloni­ha­ger i og ved and­re stør­re byer i Norge.

Oslo krets av NKHF

Oslo krets av Norsk koloni­hage­for­bund ble etab­lert i 1927 og var orga­ni­sert som en krets­av­de­ling under­lagt NKHF frem til en omor­ga­ni­se­ring i 2007, hvor Oslokret­sen ble skilt ut som en egen all­mennyt­tig orga­ni­sa­sjon.
Oslokret­sen er med­lem av NKHF og er et bin­de­ledd mel­lom NKHF og kret­sens til­hø­ren­de ni kolonihager.

Oslokret­sen skal iva­re­ta de enkel­te til­slut­te­de koloni­hage­for­enin­gers inter­es­ser, og skal sam­ar­bei­de med For­bun­det om opp­ret­tel­se av nye koloni­hage­an­legg i Oslo. Oslokret­sen er avtale­part i leie­kon­trak­ter for koloni­ha­ge­nes områ­der i Oslo, og skal for­val­te kon­trak­ten med Oslo kom­mu­ne på veg­ne av koloni­hage­for­enin­ge­ne.
Oslokret­sen er vide­re kon­takt­punkt mel­lom Oslo kom­mu­ne og de enkel­te koloni­hage­for­enin­ger i Oslo.

Alle ni koloni­ha­ger som omfat­tes av avta­le mel­lom Oslo kom­mu­ne skal være med­lem av Oslokretsen.

Alle kolonihagene

Alle koloni­ha­ge­ne har egne reg­ler og ved­tek­ter som vel­ges og revi­de­res på deres eget års­møte. De fles­te av dis­se reg­le­ne og ved­tek­te­ne er til­dels like, men utgjør sær­preg og nyan­ser ut fra den enkel­te kolonihage.
Alle inn­be­fat­te­de koloni­ha­ger har idag nett­si­der, hvor deres reg­ler og ved­tek­ter kan las­tes ned.