Kolonihagesommer 2022

Kolonihagesaken

Yrende liv i Solvang kolonihager

Førs­te helg i sep­tem­ber blir det yren­de liv i Sol­vang koloni­ha­ger!
Tenk 549 hyt­ter som slår seg sam­men til en kjempe­fest!
Her blir det mas­se akti­vi­te­ter for både sto­re og små! Du kan opp­le­ve hyt­te­ne, kon­ser­ter, kunst­ut­stil­lin­ger og ikke minst få gode råd til din hage! Du kan også kjø­pe plan­ter og egen­pro­du­ser­te varer som eple­saft, syl­te­tøy, frukt, hon­ning, grønn­sa­ker.
Er du glad i gjen­bruk, så har vi to sto­re loppe­mar­ke­der og et brukt- og hånd­verks­mar­ked.
Våre kafe­er ser­ve­rer dei­lig hjem­me­bakst, sup­per og vafler.

Du er her­ved invi­tert!

Arran­ge­ments­da­to­er:
3. og 4. sep­tem­ber 2022 kl 11–15

Gra­tis inngang

Mer info om Solvangdagene:

Mer info om Sol­vang kolonihager:

Kolonihagesaken

Sagene Hagefest 2022
Hjemmets Kolonihager

For en dag!
Takk til alle som har bidratt, artis­te­ne og pub­li­kum, det­te ble uforglemmelig.

Noen inn­trykk fra Sage­ne Hage­fest 2022
Les mer om Sage­ne Hage­fest 2022

Kolonihagesaken

SeSogn Kulturmarked 2022
Sogn Hagekoloni

Vel­kom­men til SeSogn Kul­tur­mar­ked
i Sogn Hage­ko­lo­ni! 
🐝
Hel­gen 6. og 7. august mel­lom kl 12–17 åpner over 40 par­sel­ler por­te­ne for besø­ken­de.
Se sesogn.no for alt du kan se, sma­ke og opp­le­ve.
De førs­te 50 søker­ne som mel­der seg på par­sell 1 eller 92 får med seg et gave­kort til en ver­di av kr. 200.- som kan bru­kes på Egon Ulle­vål.
Kart over hagen og hva du kan fin­ne i de uli­ke par­sel­le­ne deles ut når du kommer.

Sogn Hage­ko­lo­ni lig­ger bare et par minut­ter rusle­tur unna T‑banestasjonen Ulle­vål Sta­dion, og det er god mulig­het for par­ke­ring ved Elkjøp eller Ulle­vål Sta­dion om du skul­le tren­ge det.

🌼 Kolo­nis­te­ne i Sogn Hage­ko­lo­ni gle­der seg til å se deg. 🌼

Arran­ge­ments­dato:
6. og 7. august 2022 — kl 12–17

Gra­tis inngang

Kolonihagesaken

HageLarm 2022
Etterstad kolonihager

Gled dere til minst 30 for­skjel­li­ge arran­ge­men­ter på par­sel­le­ne med kunst, hånd­verk, musikk, tea­ter og hap­pe­nings. På fes­ti­val­plas­sen inna­for por­ten blir det musikk fra stor sce­ne, kafé med dei­lig bakst, og bar- og varm­mat­telt. Alt det­te i en koloni­hage full av vak­re bloms­ter, trær og busker.

Nett­si­de­ne opp­da­te­res etter som ting kom­mer på plass, men vi kla­rer nep­pe å få over­sikt over alt før nær­me­re fes­ti­val­da­gen. På sosia­le medi­er får du opp­da­te­rin­ger fort­lø­pen­de. Det bes­te er å like arran­ge­men­tet på Face­bo­ok. Vi sees 🙂

Arran­ge­ments­dato:
Lør­dag 20. august 2022 — kl 13–22
Entre — se nettsiden

Kolonihagesaken

Høstmarked — Musikkforum
Rodeløkkens Kolonihager

Hold av dage­ne — mer infor­ma­sjon kommer 🙂

Arran­ge­ments­dato:
Musikk­fo­rum: 28. august 2022 — kl 16–19

Høst­mar­ked: 11. sep­tem­ber 2022
Gra­tis inngang