Regler og vedtekter

Ofte stil­te spørsmål

  Til­ba­ke  |  Reg­ler og vedtekter

Kan jeg selge hytta/parsellen til hvem jeg vil?

Koloni­hage­for­enin­gens sty­re omset­ter hyt­ter / par­sel­ler etter fas­te reg­ler. Eier har ingen rol­le i salget.

Kan man ha hund i hagen?

Det er lov å ha hund i alle hager. Hage­ne kan ha litt for­skjel­li­ge regler/praksis, men alle har bånd­tvang når hun­den er på fel­les­om­rå­de­ne. Eier må sør­ge for at hun­den hol­der seg på par­sel­len, og sty­re­ne kan gi pålegg om at støy­en­de eller udi­si­pli­ner­te hun­der ikke kan tas med i hagen.

Kan jeg låne bort hytta?

Frem­leie er ikke til­latt. Det er til­latt å låne ut par­sell med hyt­te i kor­te­re perioder.
Utlån for mer enn 14 dager må for­hånds­god­kjen­nes av styret.
Som hoved­re­gel gjel­der at søk­nad om utlån utover én drifts­se­song ikke innvilges.
Den enkel­te for­ening kan ha bestem­mel­ser om mel­deru­ti­ner ved utlån under 14 dager.

Kan jeg leie ut hytta?

Hytta/parsellen kan ikke leies ut.

Når kan man bo i hagene?

Boti­den er 1. april til 31. oktober.

Les mer 

Fant du ikke sva­ret på ditt spørs­mål, send oss en e‑post