Hytte og parsell

Ofte stil­te spørsmål

  Til­ba­ke  |  Kjøp av hytte/parsell

Hva er en kolonihage?

En koloni­hage er en sam­ling på kom­mu­nal eller pri­vat grunn, i byer eller bynæ­re strøk. I Nor­ge skil­ler koloni­ha­ge­ne seg fra par­sell­ha­ge­ne ved at de først­nevn­te har bebyg­gel­se på par­sel­len. En koloni­hage dri­ves i fel­les­skap av leie­ta­ker­ne, ikke ulikt et sam­eie. Det er fel­les ansvar for fel­les­om­rå­der og fel­les byg­nin­ger, men hver par­sel­l­ei­er dri­ver sin egen par­sell, stel­ler egen hyt­te og dyr­ker og beplan­ter eget områ­de innen­for de reg­le­ne som er etab­lert i kolonihagen.

Les mer 

Hvor finner jeg informasjon om ledige hytter?

I utgangs­punk­tet får alle søke­re e‑postvarslinger om ledi­ge hyt­ter. På Min Side kan du vel­ge hvil­ke  koloni­hager­ha­ger du ikke øns­ker å mot­ta vars­lin­ger fra. Infor­ma­sjon om ledi­ge hytter/parseller blir lagt ut på Hytte­torg på Min Side.

Hva koster det å kjøpe kolonihagehytte?

Pri­sen fast­set­tes av et eget takst­sys­tem og avhen­ger av fak­to­rer som hytten/parsellens til­stand, om det er inn­lagt vann og WC osv.

Gjen­nom­snitt­lig salgs­pris for parsell/hytte var i seson­gen 2016 kr 157.000. Høy­es­te salgs­pris var kr 342.000, mens laves­te var kr 30.400.

Hva bestemmer prisen på en hytte?

Koloni­ha­ge­ne i Oslo har et eget takst­sys­tem som bereg­ner pris på hyt­te og parsell.

Hva er kriteriene for tildeling/kjøp av hytte/parsell?

Det bæren­de prin­sipp for til­de­ling er ansi­en­ni­e­tet på vente­lis­ten. Koloni­ha­ge­ne har anle­ding til gjø­re egne prio­ri­te­rin­ger, som f.eks at et antall hyt­ter skal sel­ges til barnefamilier.

Sli­ke prior­te­rin­ger ved­tas av hagens års­møte og offent­lig­gjø­res på Oslokret­sens nett­si­der. Se under meny­valg INFORMASJON.

Hvor høy ansiennietet må jeg ha for å få kjøpe hytte?

De fles­te som har fått til­delt parsell/hytte de sis­te åre­ne har stått på vente­lis­ten i minst 10 år. Hyt­ter som er i dår­lig til­stand og som kre­ver omfat­ten­de påkostninger/renoveringer er mind­re attrak­ti­ve og går ofte til søke­re med lave­re ansiennietet.

Fant du ikke sva­ret på ditt spørs­mål, send oss en e‑post  

  Til­ba­ke  |  Om hyt­ter og parseller

Hvor store er hytter og parseller?

Par­sell­stør­rel­sen varie­rer fra par­sell til par­sell og fra koloni­hage til koloni­hage. En par­sell på Sol­vang kan være opp­imot 400 m², mens de and­re hage­ne har mind­re par­sel­ler. En hyt­te på Sol­vang kan være på mak­si­malt 40 m² og ha en liten hems pluss kjel­ler. En hyt­te på Hjem­mets Koloni­hage kan være mak­si­malt 44 m², mens de and­re hage­ne har hyt­ter som er mind­re enn 40 m².

Hvilke hager har WC?

På Sol­vang har man­ge hyt­ter inn­lagt vann og WC.

Hvilke hager har innlagt vann?

På Sol­vang har man­ge hyt­ter inn­lagt vann og WC

Fant du ikke sva­ret på ditt spørs­mål, send oss en e‑post  

  Til­ba­ke  |  Hytte/parsell – arv og eierskap

Hvem kan arve/overta min hytte/parsell?

Hytte/parsell kan arves/overdras til eget barn, ekte­fel­le, regis­tert part­ner eller sam­bo­er i par­for­hold man har hatt fel­les bosteds­adres­se med i mer enn 2 (to) år.

Kan to personer eie hytta/parsellen sammen?

Hytte/parsell kan eies av beg­ge ekte­fel­ler, regis­tert part­ner eller sam­bo­er i par­for­hold man har hatt fel­les bosteds­adres­se med i mer enn 2 (to) år.

Kan flere familier eie en hytte sammen?

Hytte/parsell kan ikke eies av fle­re familier.
Hytte/parsell kan eies av to ekte­fel­ler, regis­tert part­ner eller sam­bo­er i par­for­hold man har hatt fel­les bosteds­adres­se med i mer enn 2 (to) år.

Fant du ikke sva­ret på ditt spørs­mål, send oss en e‑post