Fakturarutiner

Fakturarutiner

Nye fak­tu­raru­ti­ner fra 1. janu­ar 2018 Med nytt vente­liste­sys­tem føl­ger det nye ruti­ner for fak­tu­re­ring av vente­liste­av­gift. Fak­tu­ra med KID-num­mer sen­des ut som PDF-ved­legg i e-post. Fak­tu­ra­en blir også å fin­ne under «Fak­tu­ra­er» i...
Fakturarutiner

Vedtekter og betingelser

Reg­ler & Ved­tek­ter I orga­ni­sa­sjo­ner og for­enin­ger er det man­ge reg­ler og ved­tek­ter å for­hol­de seg til. Enkelt for­klart kan man si at koloni­hage­sys­te­met i Nor­ge er inn­delt i «to orga­ni­sa­sjo­ner» og «15 koloni­ha­ger /...